อุดรธานี – โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2567


วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 ณ โรงแรมชีวาโขง อ.เมือง จ.นครพนม จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา โดยมีผู้นำนักศึกษาจากองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม และสโมสรนักศึกษา ทั้ง 7 คณะ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา รวมจำนวน 93 คน จัดอบรมในระหว่างวันที่ 17-20 เมษายน 2567 กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมทักษะ Soft Skill ด้วยเครื่องมือวิศวกรสังคม เพื่อบูรณาการในการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยวิทยากร SEAL การทบทวนและนำเสนอแผนการจัดกิจกรรมเพื่อขอรับงบประมาณปีการศึกษา 2567 การระดมความคิดการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยนักศึกษา เพื่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี