ขอนแก่น – ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจสอบปั๊มน้ำมันในจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 27 มีนาคม 2567 ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) โดยนาย กัมปนาท ยุทธศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ชั่งตวงวัดฯ ร่วมกับ นางสาวณิชมน ศรีนุเสน หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ และนายประพัฒน์ สาริกา นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 11 เมษายน 2567 เพื่อให้มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

โดยได้เข้าตรวจสอบ ณ หจก กาฬสินธุ์กิตติกมล และอีกจำนวน 30 สถานีในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการตรวจสอบพบว่า มาตรวัดน้ำมันในสถานีบริการถูกต้องตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้ทดสอบกับถังตวงมาตรฐาน 5ลิตร และ20ลิตร ผลการทดสอบมีค่าเป็นบวก ทั้งนี้เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความมั่นใจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งประชาชนได้มีการเดินทางและใช้บริการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมาก