อุบลราชธานี – ม.ราชภัฏฯ เปิดโครงการให้ความรู้ด้านการรักษาตามศาสตร์แพทย์แผนจีน “การฝังเข็ม”

ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดโครงการให้ความรู้ด้านการรักษาตามศาสตร์แพทย์แผนจีน (การฝังเข็ม)

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้ด้านการรักษาตามศาสตร์แพทย์แผนจีน (การฝังเข็ม) ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย โดยมี นางเสาวลักษณ์ ภูสมสาย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กรรณิการ์ ทองพุ่ม คณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เป็นผู้ดูแลโครงการ
ปัจจุบัน ประเทศไทยได้นำหลักการของแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกเป็นแนวทางในการรักษาโรคบางประเภท เช่น การฝังเข็มตามศาสตร์แพทย์แผนจีนรักษาอาการปวดต่าง การรักษาโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ กลุ่มโรคเกี่ยวกับ เส้นประสาท โรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ ฝังเข็มรักษาอาการ นอนไม่หลับ เป็นต้น ศาสตร์แพทย์แผนจีนได้รับการยอมรับทั้ง ในระดับประเทศ และระดับสากล สามารถประยุกต์ใช้เพื่อ ป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟู และดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ตลอด จนการมีสุขภาวะที่ดีในอนาคต
ด้วยเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึง ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้าน การรักษาตามศาสตร์แพทย์ แผนจีน (การฝังเข็ม) เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทาง ด้านศาสตร์แพทย์แผนจีนในการฝังเข็ม และสามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการรักษาด้วยศาสตร์ แพทย์แผนจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม ครบถ้วน และ พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวประมาณ 70 คน
โดยวิทยากรที่มาให้ความรู้ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ชนินทร วาจาสิทธิศิลป์ นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี