อุบลราชธานี – ม.อุบล จัดมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมและผลงาน Startup อุบลราชธานี 2024 RISE2024


เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ ลานลูกยางลิ่วลม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้จัดงาน “มหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรม และผลงาน Startup อุบลราชธานี 2024” UBU Research & Innovations Expo 2024 ( RISE 2024 ) ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2567 ขึ้น โดยมี นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,ภาคส่วนเอกชน ,คณาจารย์ ,ผู้ประกอบการ Startup SMEs ร่วมในงานฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรม และผลงาน Startup อุบลราชธานี หรือชื่อย่อว่างาน RISE” เป็นงานที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมีเป้าหมายเพื่อการต่อยอดผลงานวิจัยที่มีความพร้อม และมีศักยภาพให้สามารถใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ Startup SMEs และอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ใกล้เคียง โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมการแก้ปัญหา การพัฒนา และการยกระดับผู้ประกอบการและอุตสาหกรรม ผ่านกลไกการสร้างและบ่มเพาะธุรกิจใหม่ ตลอดจนการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา การเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการบริการผลิตโดยโรงงานต้นแบบ การทำงานอาศัยฐานการวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเป็นเครื่องมือในการทำงาน ภายใต้แนวคิด “TOTAL INNOVATION SOLUTIONS” เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการ และเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป