อุดรธานี – พ่อเมืองอุดร เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร โดยมี นางสาวลักษณา มั่นเศรษฐวิทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน มี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นางเทียบจุฑา ขาวขำ ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทยและประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี ร่วมงาน ที่ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) มีภารกิจหน้าที่จัดที่ดินรัฐให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบเกษตรกรรม โดยการออกเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกรนั้น เป็นหนึ่งเป้าหมายในการปรับปรุงและพัฒนาสิทธิในที่ดินของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนให้การดำเนินนโยบายของรัฐบาลประสบผลสำเร็จ โดยจังหวัดอุดรธานี ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 2.5 ล้านไร่ เป็นพื้นที่เขตดำเนินการปฏิรูปที่ ดินเนื้อที่ประมาณ 1.79 ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดอุดรานี จำนวน 19 อำเภอ 119 ตำบล โดยได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 88,143 ราย 106,695 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1.63 ล้านไร่ ซึ่งมีแผนงานดำเนินการปรับปรุงเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 75,475 แปลง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีแผนการดำเนินงาน จำนวน 17,900 แปลง และได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรเพื่อมอบในวันที่ 15 มกราคม 2567 เป็นต้นไป จำนวน 1,000 แปลง โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร ให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ 18 อำเภอ รวมทั้งสิ้นจำนวน 346 ราย 377 แปลง เนื้อที่ประมาณ 3,449 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา