เลย (ชมคลิป) โทรคมนาคมเลยจัดงาน “แบ่งปันไออุ่น 66” ครั้งที่ 21 ฉลองวันเด็กแห่งชาติ

โทรคมนาคมเลยจัดงาน” แบ่งปันไออุ่น 66″ครั้งที่ 21 ฉลองวันเด็กแห่งชาติ


วันที่ 13 มกราคม 67 ที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว ต.หมากแข้ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายกรเอก แสงแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 เป็นประธานโครงการ ” แบ่งปันไออุ่น 66″ครั้งที่ 21 มี พ.ต.ท.พิชญ์ทักไชย ท้าวพา ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 242 พ.ต.ต.นิตย์ ไชโยแสง ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว คณะครู ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านหมันขาว สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ผู้ใหญ่บ้านหมันขาว ชาวบ้าน นักเรียนและผู้ใหญ่ใจดี ครูเกษียณ จากจังหวัดอุดรธานี ร่วมงาน


นางนิภาภรณ์ เหลืองสุวรรณ โทรคมนาคมจังหวัดเลยกล่าวรายงานว่า จังหวัดเลย มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและสภาพอากาศ หนาวเย็น เป็นแหล่งเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ มีลักษณะภูมิอากาศหนาวที่สุดของประเทศ เคยมีอุณหภูมิ ต่ำสุดประมาณ 1-3 องศา มีอุณหภูมิที่หนาวจัดในช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม – มกราคมของทุกปี


คณะกรรมการชมรมโทรคมนาคมจังหวัดเลย จึงได้จัดโครงการ “แบ่งปันไออุ่น ประจำปี 2566 ขึ้น ซึ่งโครงการนี้ ได้เริ่มตั้งแต่ ปี 2543 ชาวโทรคมนาคมจังหวัดเลย ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่จังหวัดเลย จึงเข้าใจปัญหาความเป็นอยู่ รวมถึงสภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ห่างไกล ขาดแคลนสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิต มีเจตนารมณ์ เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็น ให้กำลังใจคนในพื้นที่ห่างไกล
อีกทั้งเพื่อสนองรับนโยบายรัฐบาล ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ขยายสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เท่าเทียมกัน และอีกภารกิจจะต้องดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)


โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว ต.หมากแข้ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย เป็นโรงเรียนตั้งอยู่บนภูเขาสูง ห่างจากตัวอำเภอด่านซ้าย 65 ก.ม. ระยะทางจากตัวจังหวัดเลยไปโรงเรียนฯ 140 ก.ม. เส้นทางยากลำบากเป็นหลุมบ่อใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง ถ้าช่วงฤดูฝนอาจใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าลัวะ และชนเผ่าถิ่น รักสงบ นับถือศาสนาพุทธ และคริสต์ อยู่ร่วมกันสามัคคี กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้อนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาวเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย จัดการเรียน การสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 55 คน ชาย 31 คน หญิง 29 คน และได้ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย