พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู เพิ่มศักยภาพหมอดินอาสา 4.0 ด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น ให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ

พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู เพิ่มศักยภาพหมอดินอาสา 4.0 ด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น ให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ ในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการเกษตร ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

เมื่อเร็วๆนี้ภายในเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายไพบูลย์ จันทะอุทัย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู เปิดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสา4.0 ด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู กรมพัฒนาที่ดิน จัดขึ้น

เพื่อให้หมอดินอาสาในจังหวัดหนองบัวลำภู ได้พัฒนาความรู้ความชำนาญด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเองและชุมชน ในการนำเทคโนโลยีในการพัฒนาที่ดินไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรมให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย โดยเฉพาะการลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการเกษตร เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อลดรายจ่าย ยกระดับรายได้

มีหมอดินอาสาในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง ร่วมรับการอบรม โดยมีนายเลิศชัย สีหาวัด นายก อบต.ป่าไม้งาม ร่วมนำเสนอวัตกรรมธนาคารขยะ และ ธนาคารน้ำใต้ดิน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับหมอดินอาสาได้นำไปพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นของดิน ซึ่งธนาคารน้ำใต้ดินบ้านโคกศรีเจริญ ตำบลป่าไม้งาม เป็นหมู่บ้านต้นแบบของธนาคารน้ำใต้ดิน ของตำบลป่าไม้งาม ซึ่งผลจากการมีธนาคารน้ำใต้ดินในชุมชน ก่อให้เกิดประโยชน์ทำให้ดินชุ่มชื้นกักเก็บน้ำได้แล้วก็จะเป็นการกำจัดน้ำเสียในครัวเรือน ที่เราล้างถ้วยล้างจานน้ำอาบอะไรต่างๆมันก็จะไม่ได้ไปสร้างความรำคาญให้กับครัวเรือนอื่น รวมถึงเป็นการกำจัดยุงของชุมชนได้อีกด้วย ล่าสุดเป็นหมู่บ้านชุมชนปลอดขยะถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราชนะเลิศระดับประเทศซึ่งได้รับรางวัลมาแล้ว
ในขณะที่ นายจักรพงศ์ โสนะแสง ประธานหมอดินอาสาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำหน้าที่หมอดินอาสา ซึ่งหมอดินอาสา จะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการทำหน้าที่หมอดินอาสา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมอดินอาสา จะต้องเป็นต้นแบบและทำหน้าที่บอกกล่าวให้เกษตรกรในชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ เกษตรกร ต้องมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สร้างความรู้ประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ร่วมกัน ตลอดจนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ประโยชน์สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายหมอดินอาสาในแต่ละพื้นที่

โดยภายในบริเวณมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดนิทรรศการการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝก และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย จากนั้นหมอดินอาสาได้เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่เรือนจำชั่วคราวห้วยเตยได้นำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในพื้นที่ เพื่อความเจริญเติบโตของพืชในแต่ละประเภท


สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู