หนองบัวลำภู – จัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังคัดกรองป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำคัญ ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข

กรมควบคุมโรคลงพื้นที่หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังคัดกรองป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำคัญ ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เมื่อวันที่ 15 ธค.ที่ผ่านมา ณ วัดพัชรกิติยาภาราม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังคัดกรองป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำคัญ ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

โดยมีนายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช บุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรค นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์ไพฑูรย์ ใบประเสริฐ ผอ.รพ.หนองบัวลำภู นายพีรศักดิ์ วงศ์ธนเวทย์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน พระเทพวัชรวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระสังฆาธิการและคณะสงฆ์ เข้าร่วมกิจกรรม

กรมควบคุมโรคในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังคัดกรองป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำคัญ เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพรวมทั้งการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนกลุ่มเปราะบาง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชนกลุ่มเปราะบางในการเฝ้าระวังคัดกรองป้องกันควบคุมโรคและเพื่อกระตุ้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ให้นำไปสู่การปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ทางด้าน มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำโครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรและผู้นำทางศาสนา เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรและผู้นำทางศาสนาใน 21 จังหวัดที่มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฯตั้งอยู่ การจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งนี้เป็นการดำเนินการนอกพื้นที่เป้าหมายได้สำเร็จ และหวังว่าจะเป็นต้นแบบในการต่อยอดการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรและผู้นำทางศาสนาทั่วประเทศ ต่อไป

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การตรวจคัดกรองโรคสำหรับพระภิกษุสงฆ์และผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวห้วยเตย การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโควิด 19 และวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก โดยคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลหนองบัวลำภู นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพ โรคติดต่อนำโดยแมลง นิทรรศการศูนย์สุขภาพจิต นิทรรศการศูนย์อนามัย ผู้เข้ารับบริการครั้งนี้ ประกอบด้วย พระภิกษุ สามเณร ผู้ต้องขัง ประชาชนทั่วไป แบ่งเป็นรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 113 ราย วัคซีนป้องกันโควิด 19 จำนวน 46 ราย วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 128 ราย ตรวจคัดกรองวัณโรคด้วยการเอ็กซเรย์ปอดโดยรถเคลื่อนที่เอ็กซเรย์พระราชทาน 117 ราย และตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับ 88 ราย รวมผู้เข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 492 ราย

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู