เลย (ชมคลิป) รมต.ประจำสำนักนายกฯ ติดตามการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือความเดือดร้อนของ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

วันที่ 4 ธ.ค. 66 เวลา 14.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่กองทุนหมู่บ้านไร่ทาม หมู่ที่ 5 ตำบล
นาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เดินทางมาตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือความเดือดร้อนของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายการให้บริการประชาชน
มีนายณรงค์ จีนอ่ำ และนายศิริวัฒน์ พินิจพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือกองทุนหมู่บ้านจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรม
นางปิยะนาฏ ทะพระวงศ์ ประธานกองทุนหมู่บ้านไร่ทาม กล่าวรายงานว่า กองทุนหมู่บ้านไร่ทาม จัดตั้งเป็นกองทุนหมู่บ้านตั้งแต่ปี 2544 ปัจจุบันมีสมาชิกกองทุน 250 คน คณะกรรมการการกองทุน 9 คน โดยได้รับเงินจัดสรรจากรัฐบาล 2,500,000 บาท จากการบริหารจัดการที่ผ่านมา กองทุนหมู่บ้านมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านกู้ยืมมากถึง 3,000,000 กว่าบาท ซึ่งมาจากเงินที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล เงินสมทบกองทุน เงินประกันความเสี่ยง และเงินออมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน สมาชิกกองทุนได้รับการอนุมัติกู้ยืมเงินจำนวน 91 ราย ส่วนใหญ่นำเงินกู้ยืมไปประกอบอาชีพทางการเกษตร และค้าขาย
กองทุนหมู่บ้านไร่ทาม ได้รับงบประมาณสนับสนุนในโครงการประชารัฐทั้ง 4 โครงการ รวมเป็นเงินจำนวน 1,200,000 สนบาท โดยได้ดำเนินโครงการประปาหมู่บ้าน งบประมาณ 500,000บาท โครงการตู้น้ำดื่มและตู้เติมเงินหยอดเหรียญงบประมาณ 200,000 บาท โครงการขยายเขตบริการประปากองทุนหมู่บ้าน งบประมาณ 300,000 บาท และโครงการงานบริการชุมชนให้เช่า งบประมาณ200,000 บาท โดยสมาชิกได้รับความช่วยเหลือ และประชาชนในชุมชนมีสุขภาพอนามัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของ “โครงการช่วยเหลือความ เดือดร้อนของกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง
ด้านสาธารณูปโกคขั้นพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายการให้บริการประชาชน” ซึ่งมี วัตถุประสงค์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ให้ การบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีให้กับกองทุนหมู่บ้านไร่ทาม จากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ด้านนายกฤษณ์พีรัช คมสุรศิษฐ์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกล่าวว่า สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่รัฐบาล
มอบหมายให้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองให้เป็นไปตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปัจจุบัน กองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศกว่า 79,600 กว่ากองทุน แยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 75,000 กว่ากองทุน กองทุนชุมชนเมือง 3,700กว่ากองทุน และกองทุนชุมชนทหาร 738 กองทุน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับงบประมาณจัดสรรจากรัฐบาลมากถึง 169,000 ล้านบาท ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน มีคณะกรรมการบริหารจัดการ 1,030,000 กว่าคน และมีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมากถึง 16,000,000คน
ในวันนี้มีการจัดกิจกรรมเวทีเสวนาเรื่อง “การพัฒนากองทุนหมู่บ้านที่ยั่งยืน” โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัด ประกอบด้วยประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ 14 อำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดเลย และผู้แทนกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
รวม 200 คน และมีการนำสินค้าผลิตภัณฑ์ของกองทุนหมู่บ้าน และของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมาจัดแสดงนิทรรศการ จำหน่ายให้กับผู้ร่วมงาน

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย