(ชมคลิป) กาชาดเลยร่วมห้างแว่นท็อปเจริญจัด”โครงการแว่นตาเพื่อน้อง”

 


เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 22 ก.พ.66 ที่หอประชุมอำเภอภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดโครงการ“แว่นตาเพื่อน้อง” มีนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยพร้อมคณะ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนวลจันทร์ ปราบพาล เลขาธิการ มูลนิธิสงเคราะห์เดกของสภากาขาดไทยโครงการ “แว่นตาเพื่อน้อง” คุณบุญส่ง ไตรภูธรผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ห้างแว่นท็อปเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีเกียรติร่วมงาน


คุณบุญส่ง ไตรภูธรผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ห้างแว่นท็อปเจริญ”โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้นำทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดสายตาอันครบครันได้มาตรฐาน ซึ่งให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นแก่ประชาชนมากว่า 70 ปี ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กๆ ที่มีปัญหาด้านสายตา โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” เกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยในคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านสายตาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน เนื่องจากในปัจจุบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสายตา และการศึกษาของนอกจากนี้ยังพบปัญหาทางด้านสายตาในเด็กไทยที่มีอายุระหว่าง 5 -18 ปี คือปัญหาสายตาสั้นเทียม โรคตาขี้เกียจ และโรคตาเข ตาเหล่


พบมากที่สุดในกลุ่มเด็กที่ใช้อุปกรณ์มือถือ เพ่งจ้องดูเป็นเวลานาน โดยเฉพาะปัญหาเรื่องโรคตาขี้เกียจ ที่มักพบในเด็กเล็ก ช่วงวัยเตรียมเข้าโรงเรียน ซึ่งโรคดังกล่าวทำให้พัฒนาการทางสมองส่วนการมองเห็นไม่สมบูรณ์ และเป็นผลทำให้ความสามารถในการมองเห็นสิ้นสุดลงจนอาจเป็นตาเขในระยะยาวโครงการแว่นตาเพื่อน้องได้เล็งเห็นความสำคัญ และดำเนินการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นใหม่ที่ถูกต้องตรงตามค่าสายตาของเยาวชน นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน เฉลี่ยครั้งละ 500 คน โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาด้านสายตา ในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ จำนวนกว่า 30,000 คนให้มีสุขภาพตาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังเพื่อการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยจากการมองเห็นที่ชัดเจนอีกด้วย


รศ.แพทย์หญิงนวลจันทร์ ปราบพาล เลขาธิการ มูลนิธิสงเคราะห์เดกของสภากาขาดไทยโครงการ “แว่นตาเพื่อน้อง” กล่าวว่า มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ก่อตั้งขึ้นโดยพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2524 โดยมีภารกิจในการช่วยเหลือเด็ก 2 เรื่องใหญ่ คือ


1. การเลี้ยงดูเด็กที่ถูกทอดทิ้งไว้กับสภากาชาดไทย หรือเด็กที่ครอบครัวไม่สามารถให้การเลี้ยงดูได้ และยกให้มูลนิธิฯ รวมทั้งเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และ
เด็กที่ถูกกระทำทารุณ หรือเลี้ยงดูไม่เหมาะสม จำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพปัจจุบันมีเด็กในความอุปการะจำนวน 84 คน โดยเลี้ยงดูเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์ของมูลนิธิฯ ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และจัดหาครอบครัวบุญธรรมให้เด็กเหล่านี้ สำหรับเด็กรายใดที่ไม่สามารถหาครอบครัวบุญธรรมได้ จะได้รับการเลี้ยงดูที่หมู่บ้านเด็กของมูลนิธิฯ ที่จังหวัดนครปฐม และให้การศึกษาสูงสุดตามศักยภาพของเด็ก จนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้


2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าในสังคม โดยผ่านโครงการต่างโครงการสงเคราะห์ครอบครัวเด็กที่เคยอยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กที่บิดามารดาเสียชีวิตจากเหตุการณ์คลื่นสีนามิ โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ดูแลรักษาสุขภาพฟันให้แก่เด็กในท้องที่ห่างไกล ศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสงขลา แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ โครงการแว่นตาเพื่อน้อง สำหรับโครงการแว่นตาเพื่อน้อง เป็นการตรวจวัดสายตาและมอบแว่นให้แก่เด็กที่มีปัญหาสายตา เริ่มจัดทำในปี 2558 โดยได้รับความร่วมมือจากห้างแว่นท็อปเจริญ เหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ อย่างดียิ่ง เพื่อให้ประโยชน์สำหรับเด็กที่อยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาสายตา เพื่อการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น จึงหวังว่าเด็ก ๆ และผู้ปกครองจะช่วยกันดูแลรักษาแว่นตาที่รับไปนี้ให้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด รวมถึงต้องพยายามดูแลตนเอง และถนอมสายตาให้มีสุขภาพที่ดีเพื่อให้สามารถศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้


นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กล่าวว่า ด้วยในปัจจุบัน แนวโน้มปัญหาสายตาในเด็กและเยาวชนมีมากขึ้น เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และสื่อเทคโนโลยีอื่นๆ เป็นเวลานาน ๆ เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา ด้านโรคตา และปัญหาทางสายตา ในเด็กและเยาวชนมากขึ้น ซึ่งปัญหาด้านสายตา มีผลอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาการของเด็กและเยาวชน และยังส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันในแต่ละวัน


มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และห้างแว่นท็อปเจริญ ตระหนัก ถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้จัดทำโครงการ “แว่นตาเพื่อน้อง” เพื่อให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียนในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนได้รับการตรวจสุขภาพตา และตรวจวัดสายตาพร้อมรับแว่นตาที่ถูกต้องกับสายตาตนเอง เพื่อให้ผลการเรียนดีขึ้น และประสบผลสำเร็จในการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวัน ระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558- 2567 การดำเนินงานเป็นการออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพตาวัดสายตา พร้อมตัดแว่นตาให้เด็กที่มีค่าสายตาผิดปกติ ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง ยกเว้นเดือนมีนาคม – มิถุนายน และตุลาคม เนื่องจากโรงเรียนปิดภาคเรียน เด็กที่มารับบริการประมาณครั้งละ 500 คน และห้างแว่นท็อปเจริญเล็งเห็นประโยชน์สูงสุดของเด็ก ในพื้นที่ห่างไกลและไม่มีหน่วยแพทย์หรือร้านเอกชนเกี่ยวกับการตรวจวัดและประกอบแว่นเข้าไปถึง จึงขอพระราชทานพระราชานุญาตจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ ดำเนินงานโครงการ “แว่นตาเพื่อน้อง” เป็นพระราชกุศลต่อเนื่องอีก 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2572 และตั้งแต่เปิดดำเนินงานถึงปี 2565 ได้ดำเนินงานมาแล้ว 43 จังหวัด และในปีงบประมาณ 2566 เดือนกุมภาพันธ์ วันนี้ที่จังหวัดเลย เป็นจังหวัดที่ 45

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย