ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เน้นย้ำภารกิจหน้าที่เหตุโรงเรียนขนาดเล็กถูกปล่อยทิ้งร้าง

ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เน้นย้ำภารกิจหน้าที่เหตุโรงเรียนขนาดเล็กถูกปล่อยทิ้งร้างไม่เว้นห้องประทับรับรอง ไร้มาตรการรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สินของทางราชถูกลักขโมย หลังสื่อมวลชนนำเสนอ

วันนี้ 23 พย.66 ผู้สื่อข่าวรับแจ้งจากการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ที่มี นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 (ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1) พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 (รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1) ประชุมและมอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ร่วม 220 คน ณ ห้องประชุมนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

นายสวัสดิ์ฯ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 กล่าวว่าจากการที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าวพบว่ามีสถานศึกษาในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 และ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด รวมถึงสถานศึกษาที่อยู่ในระหว่างรอการยุบเลิกสถานศึกษาถึง 27 แห่ง สพป.ทั้ง 2 เขต ถูกปล่อยละเลยเป็นเหตุให้โรงเรียนรกร้าง มีทรัพย์สินถูกขโมย จนเป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากนโยบายของ สพฐ.ให้นำนักเรียนไปเรียนร่วมกับโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงตามนโยบายของ สพฐ. จนทำให้โรงเรียนขนาดเล็กไร้ทั้งครูและนักเรียน และในระหว่างที่ไม่มีทั้งครูและนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีนักเรียนไปเรียนร่วมเป็นผู้กำกับดูแลโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าว ทั้งทรัพย์สินและอาคารสถานที่ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่

ผอ.สพป.หนองบัวลำภู กล่าวย้ำว่าเมื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นโรงเรียนเรียนร่วม ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีมาตรการในการกำกับดูแล และรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินทางราชการ ทั้งอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนการดูแลพื้นที่ของโรงเรียน และหากพบว่าทรัพย์สินของโรงเรียนถูกทำลายหรือถูกลักขโมย จะต้องรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ โรงเรียนบ้านโคกล่าม ตำบลนากอก อำเภอศรีบญเรือง เป็นศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และมีห้องประทับรับรอง ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริพรรณวดี ถูกทำลายและทรัพย์สินถูกขโมย ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องมีการสำรวจและตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินของทางราชการ มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัย รวมถึงไม่ปล่อยให้เป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่

นอกจากนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ควรประชุมปรึกษาหารือกับผู้นำในชุมชน ว่าชุมชนยังมีความจำเป็นที่จะยุบเลิกสถานศึกษาหรือไม่ หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ควรคืนที่ให้กับธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตามระเบียบ เพื่อถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยงานอื่นเข้ามาดูแลอาคารสถานที่ตลอดจนทรัพย์สิของทางราชการให้อยู่ในสภาพที่จะไม่ทรุดโทรม รวมถึงเป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่อไป

นอกจากนั้นยังได้เน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.)โดยเฉพาะการรับ-ส่งนักเรียนจากโรงเรียนหนึ่งไปยังอีกโรงเรียนหนึ่ง เพื่อลดปัญหาความห่วงใยของผู้ปกครอง นายสวัสดิ์ฯผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 กล่าวเน้นย้ำ ตามภารกิจและหน้าที่โดยเคร่งครัด
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู