เลย – สหวิทยาเขต ศรีสองรักจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนภูเรือวิทยา ต.ภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย ดร.กชพร มณีพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย-หนองบัวลำภูเป็นประธานจัดการแข่งขันศิลปะ ปลัดอาวุโสแทนนายอำเภอภูเรือ, หัวหน้าส่วนราชการ, ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายกสมาคมศิษย์เก่า, ผู้อำนวยการ ในสหวิทยาเขตศรีสองรัก คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนผู้เข้าแข่งขันในสหวิทยาเขตศรีสองรัก และผู้มีเกียรติ
นายธิติพัชร์ มาลา ประธานสหวิทยาเขตศรีสองรัก กล่าวรายงานว่า การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่การเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษา และเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน
สหวิทยาเขตศรีสองรัก ประกอบด้วย โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา โรงเรียนนาแห้ววิทยา โรงเรียน วังโพนงามวิทยา โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา และโรงเรียนภูเรือวิทยา ได้ร่วมกันดำเนินการจัดการแข่งขันขึ้น โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 115 รายการ ประกอบด้วยการแข่งขันจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 5 กิจกรรมการแข่งขัน ได้แก่ กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการแข่งขันนักบิน กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเรียนร่วม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 23 ถึง 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนภูเรือวิทยา
ทั้งนี้ประธานสหวิทยาเขตศรีสองรัก และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้เรียนเชิญรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย-หนองบัวลำภู พร้อมผู้บริหารการศึกษา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กรรมการผู้คุม และ กรรมการตัดสินผลงาน เพื่อเป็นกำลังใจทุกห้องสอบ

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย