อุดรธานี – ประชุมหารือสนับสนุนการใช้ท่าอากาศยาน

ที่ ห้องประชุม 1 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอาคาร A ท่าอากาศยานอุดรธานี นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมหารือโครงการสนับสนุนการใช้ท่าอากาศยานเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยมี นายกำแหง สายวิภู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานกรรมการหอการค้าไทย/ประธานหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมประชุม

กระทรวงคมนาคม (คค) มีนโยบายสนับสนุนการใช้ท่าอากาศยานเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างภูมิภาค เพิ่มขีดความสามารถการขนส่งทางอากาศภายหลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สนับสนุนการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเมืองรองที่รัฐบาลกำหนดไว้ เพื่อความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศ พ.ศ.2565-2580 ให้เกิดผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการดำเนินงานที่ครอบคลุมทุกมิติและดำเนินการรายงานให้ กบร. ทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเป็นรายปี

ซึ่งประกอบด้วยประเด็นสำคัญอย่างน้อย 8 ประเด็น คือ 1.การกำหนดเส้นทางในภูมิภาค 2.การทำตลาดร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการสนามบิน (Airport Operator) 3.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ 4.การจัดทำมาตรการส่งเสริม/สร้างแรงจูงใจให้กับเส้นทางการบินระหว่างภูมิภาค 5.การยกระดับการอำนวยความสะดวกทางการบินทั้งระบบ 6.การส่งเสริมการเช่าเหมาลำหรือเที่ยวบินส่วนบุคคล ร่วมไปถึงการส่งเสริมการบินทั่วไป 7.การพัฒนาการเชื่อมต่อการเดินทางภาคพื้น 8.การสร้างการรับรู้และปลูกฝังให้ชุมชนรักษ์การบิน
โดยภาครัฐและเอกชนจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกันให้ข้อมูลถึงศักยภาพของท่าอากาศยานอุดรธานี จำนวนเที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสาร การเชื่อมโยงเส้นทางภูมิภาค เป้าหมายการพัฒนาท่าอากาศยานอุดรธานี และความต้องการของภาคเอกชน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดและเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน