หนองบัวลำภู (ชมคลิป) อำเภอศรีบุญเรือง คัดสุดยอด12 หมู่บ้านต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล

อำเภอศรีบุญเรือง คัดสุดยอด12 หมู่บ้านต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล( พชต.)ปี 66


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อำเภอศรีบุญเรือง โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง จัดให้มีการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอศรีบุญเรือง ประจำปี 2566 ขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอศรีบุญเรือง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้าน/ตำบล ซึ่งคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านต้นแบบคุณภาพชีวิตระดับตำบล(พชต.)ประจำปี 2566 มีจำนวน 2 ชุดลงพื้นที่ตำบลละ 6 หมู่บ้าน รวม 12 หมู่บ้าน/ตำบล ของอำเภอศรีบุญเรือง ในวันที่ 21,22 และ 25 สิงหาคม 2566
นายกิตติพงษ์ พรมพลเมือง สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวว่าวันนี้คณะกรรมการฯทั้ง 2 ชุดลงพื้นที่บ้านผาสวรรค์ รพ.สต.ผาสุก ตำบลหนองกุงแก้ว บ้านโนนสง่า รพ.เมืองใหม่ ตำบลเมืองใหม่ บ้านหนองแกกลาง รพ.สต.หนองแก ตำบลหนองแก บ้านนาคำเหนือ รพ.สต.ห้วยหว้า ตำบลศรีบุญเรือง ในขณะที่วันที่ 22 สค.66 คณะกรรมการแต่ละชุดจะลงพื้นที่บ้านหนองผือ รพ.สต.นากอก ตำบลนากอก บ้านโนนม่วง รพ.สต.โนนสงวน ตำบลโนนม่วง บ้านกุดหัวแฮด รพ.สต.ทรายมูล ตำบลทรายทอง และบ้านนาชุมแสง รพ.สต.กุดสะเทียน ตำบลกุดสะเทียน
และจะสิ้นสุดการประเมินหมู่บ้าน/ตำบลต้นแบบในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 โดยคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดจะลงพื้นที่บ้านศรีประเสริฐ รพ.สต.หันนางาม ตำบลหันนางาม บ้านศรีภูทอง รพ.สต.หินตลาด ตำบลโนนสะอาด บ้านนาหว้า รพ.สต.โนนสมบูรณ์ ตำบลยางหล่อ และ บ้านหนองสะพัง รพ.สต.โนนอุดมพัฒนา ตำบลหนองบัวใต้ จากนั้นจะมีการพิจารณาคัดเลือกจาก 12 หมู่บ้าน/ตำบล ให้เหลือ 6 หมู่บ้าน/ตำบลเพื่อคัดสุดยอดหมู่บ้านต้นแบบในระดับอำเภอศรีบุญเรืองเพื่อรับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบดีเด่น จากคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านต้นแบบอีกชุดภายใต้การนำของนายอำเภอศรีบุญเรือง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป
สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวถึงประเด็นที่คณะกรรมการทั้ง 2 ชุดที่ลงพื้นที่ประเมินหมู่บ้าน/ตำบลต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและหมู่บ้าน ประจำปี 2566 เป็นไปในทิศทาง ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม ตลอดจนเสริมสร้างให้บุคคล ครอบครัวและชุมชนมีสุขภาพทางกาย จิตและสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ดีและตัวชี้วัดได้แก่สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี สังคมดี และเศรษฐกิจดี
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู