ศรีสะเกษ – ชมรมครูประถมศึกษาศรีสะเกษ ออกแถลงการณ์ การยกร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ เดินหน้าปฏิวัติการศึกษาพัฒนาประเทศ

ชมรมครูประถมศึกษาศรีสะเกษ ออกแถลงการณ์ การยกร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ เดินหน้าปฏิวัติการศึกษาพัฒนาประเทศ

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมศรีสวัสดิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.สุนทร กุมมรีจิตร ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ นำสมาชิกของชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ที่ประกอบด้วย องค์กรครู ผู้ประกอบวิชาชีพครู ทั้ง 22 อำเภอ ใน จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันแถลงการณ์การดำเนินการยกร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ… โดยการสนับสนุนและมอบหมายจากคณะยกร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ… สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) ซึ่งการยกร่างได้สำเร็จและนำสู่การวิพากษ์โดยผู้นำ ผู้ประกอบวิชาชีพครูจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ เพื่อนำสู่แนวทางการปฏิวัติการศึกษาไทย

ดร.สุนทร กุมมรีจิตร ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สำหรับแถลงการณ์ การยกร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ ปฏิวัติการศึกษาพัฒนาประเทศ ในครั้งนี้ มีสาระกรอบแห่งการปฏิรูปการศึกษา 8 ประการ ดังนี้ ข้อ 1 รัฐต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลักสำคัญต่อไปโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดใด เพื่อให้การศึกษาสะอาดบริสุทธิ์เป็นคุณประโยชน์แก่นักเรียนและประเทศชาติอย่างแท้จริง ข้อ 2 ยกฐานะโรงเรียนของรัฐทุกโรงเรียนเป็นนิติบุคคล มีอิสระในการบริหารจัดการ ข้อ 3 พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้นักเรียนได้ครูเก่งและดีที่สุดเหมือนกันทั้งประเทศ

ข้อ 4 สร้างหลักสูตรการศึกษาอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาความถนัดและพรสวรรค์ของนักเรียนเป็นรายบุคคล สู่สัมมาชีพ ข้อ 5 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูทั้งของรัฐและเอกชน ผลิตสื่อ วัสดุอุปกรณ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี สื่อดิจิทัลที่มีในโลกออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ข้อ 6 กระจายอำนาจการบริหารการศึกษาในราชการส่วนกลางและสถานศึกษา โดยยึดหลักการการมีส่วนร่วม ด้วยรูปแบบคณะกรรมการไตรภาคี ข้อ 7 ส่งเสริมให้ประชาชนและเอกชนร่วมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อมีคุณสมบัติพร้อม รัฐจัดเงินอุดหนุนนักเรียนทุกคนเท่ากับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนของรัฐ และข้อ 8 พัฒนาสถาบันผลิตครูให้มีความพร้อมทุกด้าน ครูของครูจะต้องเป็นข้าราชการครู มีจิตวิญญาณครูเข้มข้น “มีจิตผูกพันและห่วงใยลูกศิษย์และนักเรียนลูกหลานไทยมากกว่าใคร” มีคุณสมบัติเป็นแม่พิมพ์ของชาติที่ดีที่สุด

ทั้งนี้ชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จะได้นำเสนอไปยังหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน ได้ศึกษาและวิพากษ์ ให้มีความสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐบาลและผู้มีอำนาจพิตตารณาต่อไป.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน