ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู เดินหน้าขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน

ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู เดินหน้าขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าคณะ กำกับติดตามหนุนเสริม และประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ภายใต้โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนนโยบายสำคัญต่างๆ ของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดหนองบัวลำภูขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)


โดยนายอนุพงศ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เป็นโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้น้อมนำแนวพระดำริเรื่อง “หมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainable Village) มาดำเนินการขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
โดยในระดับพื้นที่อำเภอได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งกลไกขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม./คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)/คณะกรรมการชุมชน เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อสารมวลชน และภาคประชาชน บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้ “หมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainable Village) เกิดผลเป็นรูปธรรม ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนให้ครอบคลุมในทุกมิติ
นายอนุพงศ์ฯรอง ผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวต่ออีกว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ตนและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนฯ (Sustainable Village) ระดับจังหวัด ได้ร่วมชี้แจงแนวทางบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากนั้นได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตาม UN SDGs 17 เป้าหมาย
ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ยึดหลักการ Partnership ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อที่ 17 โดยมีคณะสงฆ์เป็นภาคีเครือข่ายสำคัญ ตามหลัก “บวร” ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคีเครือข่าย นอกจากนี้ภาคีเครือข่ายได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเครือเรือนเป้าหมายและได้ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว อาทิ ต้นมะเขือ ต้นพริก และต้นผักกาด เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความมั่นคงทางอาหาร สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน” ทำให้คนในชุมชนสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และยังมีพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษไว้บริโภคตลอดทั้งปี และที่สำคัญสามารถนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านและคนในชุมชน ส่งผลให้ทั้งตำบล ทั้งอำเภอ และทั้งจังหวัด มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้รักสามัคคี เอื้ออาทร เป็นการสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน ประชาชนมีความสุข อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

นายศุภชัย มณีรัตน์ จ่าจังหวัดหนองบัวลำภู เลขานุการคณะทำงานกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในการลงพื้นที่ในวันนี้ร่วมกับ พ.ต.อ.อัษดิน สมศรี รอง ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการฯ ณ ศาลาประชุมหมู่บ้านโคกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสัง และ บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายจักรพันธ์ ทองอ่ำ นายอำเภอโนนสัง นายนิพนธ์ มหิพันธ์ ปลัดอาวุโสอำเภอโนนสัง ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคี ให้การต้อนรับและเข้าร่วมโครงการ


นายสุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู