หนองบัวลำภู – จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ 71 พรรษา เป็นปีที่ 21 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566

ที่ อาคารชัยพฤกษ์ภายในโรงเรียนบ้านโนนเมือง ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ 71 พรรษา เป็นปีที่ 21 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566 โดยมี นายอำพน ศิริคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเกษตรอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทศพล จักรบุญมา นายอำเภอนากลาง หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเมือง และเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตร

โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ และส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายอำพน ศิริคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเกษตรอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทศพล จักรบุญมา นายอำเภอนากลาง หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเมือง และเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการคลินิกเกษตร ประมาณ 200 คนเข้าร่วมกิจกรรม
นายอำพน ศิริคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 71 พรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการโดยภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรม ลงนามถวายพระพรชัยมงคล นิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่การจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer ของจังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดใกล้เคียง

และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มาเป็นเวลา 21 ปีแล้วเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ทันเหตุการณ์ และสอดคล้องกับความต้องการ ของเกษตรกรซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนในอาชีพ โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้ความรู้ด้านการเกษตร เสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ภาพและข่าว เพ็ญนภา ทับซ้ายขวา รายงานข่าวจากจังหวัดหนองบัวลำภู