ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้การรักษาประชาชนฟรี

ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้การรักษาประชาชนฟรี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จย่า”เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”ที่ชาวไทยภูเขาถวายพระสมัญญาว่า “แม่ฟ้าหลวง”

ณ โรงเรียนบ้านโนนเมือง ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู คลังจังหวัดหนองบัลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ลงพื้นที่พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลหนองบัวลำภู โรงพยาบาลนากลาง และ รพ.สต.ในพื้นที่ตำบลโนนเมือง ร่วมให้บริการตรวจรักษาทันตกรรม และให้คำปรึกษาโรคทั่วไปฟรีแก่ประชาชนทุกช่วงวัย โดยมีนายทศพล จักรบุญมา นายอำเภอนากลาง หัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอ และ อปท.ร่วมให้การต้อนรับ เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” และเป็นพระอัยยิกาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์มีพระนามที่นิยมเรียกกันว่า “สมเด็จย่า”

โดยนายสุวิทย์ฯผวจ.หนองบัวลำภู นำพสกนิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระนามเดิมว่า “สังวาลย์” เสด็จพระราชสมภพที่เมืองนนทบุรี ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2543 ทรงเป็นบุตรคนที่สามในพระชนกชื่อ “ชู” และพระชนนีชื่อ “คำ” ทรงมีพระภคินีและพระเชษฐาร่วมพระอุทรสองคน ซึ่งถึงแก่กรรมตั้งแต่ยังเยาว์วัย และมีพระอนุชาคนเดียว คือคุณถมยา ซึ่งมีอายุน้อยกว่าพระองค์สองปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นนักเรียนที่มีอายุน้อยที่สุดในรุ่นของพระองค์ซึ่งมีจำนวนเพียง 14 คน ทรงเรียนได้ดีและทรงศึกษาสำเร็จภายในสามปี และทรงทำงานต่อที่โรงพยาบาลศิริราช

ตามข้อผูกพันของการเป็นนักเรียนหลวง ต่อมาในปี พ.ศ.2460 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงได้รับทุนให้ไปเรียนวิชาพยาบาลเพิ่มเติมที่สหรัฐอเมริกาและในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2460 ทรงเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่วังสระปทุม มีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม 3 พระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร, พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สนพระราชหฤทัยในคุณภาพชีวิตของพสกนิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์ พยาบาล และการสาธารณสุข ทรงจัดตั้ง หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนี มีอักษรย่อว่า พอ.สว. หน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ เดินไปในถิ่นทุรกันดาร ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และสมาชิกสมทบอีกคณะหนึ่ง ซึ่งไม่ได้รับสิ่งตอบแทน และเบี้ยเลี้ยง เงินเดือน ทั้งนี้พระองค์ยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร และได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านทางเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เปรียบเสมือนพระองค์เสด็จมาจากฟากฟ้าช่วยให้พวกเขามีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น ชาวไทยภูเขาจึงถวายพระสมัญญาว่า “แม่ฟ้าหลวง”

และเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระอาการทรุดลงจากพระอาการประชวรก่อนหน้านี้ เนื่องด้วยมีพระอาการแทรกซ้อนทางพระยกนะ (ตับ) และพระวักกะ (ไต) ไม่ทำงาน พระหทัย (หัวใจ) ทำงานไม่ปกติ ความดันพระโลหิตต่ำทำให้เกิดภาวะเป็นกรดในพระโลหิต คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาความผิดปกติของระบบต่าง ๆ รวมทั้งการฟอกพระโลหิตด้วยเครื่องไตเทียมและกรองสารพิษซึ่งเกิดจากภาวะผิดปกติของพระยกนะ แต่พระอาการคงอยู่ในภาวะวิกฤต จนกระทั่ง เวลา 21.17 น. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคต สิริพระชนมายุ 95 พรรษา
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู