เลย (ชมคลิป) พ่อเมืองเลยชวนร้านอาหารยกระดับคุณภาพรับนักท่องเที่ยว“เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ครัวแอร์พอร์ท ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมเป็นประธาน


พิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหาร Q Restaurant และ Clean Food Good Taste มี คณะทำงานบูรณาการมาตรฐานอาหารปลอดภัยจังหวัดเลย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ สมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย ผู้แทนชมรม SME จังหวัดเลย และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

นายวิโรจน์ ทรงรัตนา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลยกล่าวว่า ตามที่จังหวัดเลยได้แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการมาตรฐานอาหารปลอดภัยจังหวัดเลย เพื่อทำหน้าที่ดำเนินงานอาหารปลอดภัยให้มีมาตรฐานและเกิดความต่อเนื่อง การดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการบูรณาการทำงาน ทั้งในส่วนภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยในวันนี้ได้จัดกิจกรรมมอบ ป้ายรับรองมาตรฐานร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) และ มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย โดยร้านอาหารที่ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจประเมินด้านความสะอาด ถูกสุขอนามัย มีการคัดสรรวัตถุดิบจากสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและความปลอดภัย มาใช้ในการประกอบอาหาร เป็นการสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยด้านอาหารให้กับประชาชนชาวจังหวัดเลยและผู้มาเยือน และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) ของจังหวัดเลย โดยเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดที่กำหนดไว้ว่า “ เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ”


ด้านนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย และมาตรฐานร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ซึ่งเป็นการบูรณาการในมิติของการรับรองมาตรฐานทั้งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การขับเคลื่อนงานของคณะทำงานบูรณาการอาหารปลอดภัย จังหวัดเลย ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบกิจการด้านอาหารให้ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐาน


จังหวัดเลย มีร้านที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste และ Q Restaurant จำนวน 23 ร้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองเลย เชียงคาน ภูเรือ ด่านซ้าย และอำเภอวังสะพุง ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องเมืองรองของการท่องเที่ยว การพัฒนาร้านอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาลและการันตีในด้านความปลอดภัยตั้งแต่กระบวนการเลือกวัตถุดิบ ปรุง ประกอบและจำหน่ายให้มีคุณภาพ เป็นช่องทางสำคัญในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวจังหวัดเลยและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน จะได้รับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัยและมีสุขภาพดีอย่างแน่นอน และ เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้กับผู้บริโภคด้วย

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย