อุดรธานี – ภาครัฐมอบปัจจัยการผลิต (Startup) กลุ่มอาชีพในชุมชน หลังสถานการณ์โควิด

วันที่ 10ก.ค.66 เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการมอบปัจจัยการผลิต “โครงการฟื้นฟู เตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) กลุ่มอาชีพในชุมชน หลังสถานการณ์โควิดด้วยองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรร ม ภายใต้แนวคิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมั่นคงตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG” โดยมี ดร.เอกราช ดีนาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวรายงาน นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายปรียะสิทธิ์ เจียรวาปี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม ที่บริเวณลานด้านหน้าหอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
โครงการฟื้นฟู เตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) กลุ่มอาชีพในชุมชน หลังสถานการณ์โควิดด้วยองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรร ม ภายใต้แนวคิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมั่นคงตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพในชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายกลุ่มได้แก่ชุมชนในเขตจังหวัดภาคอีสาน สร้างต้นแบบกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น กลุ่มอาชีพในชุมชนในเขตจังหวัดภาคอีสานและการประเมินผลสำเร็จทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในเขตจังหวัดภาคอีสานที่เข้าร่วมโครงการ

การดำเนินงานที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงและอบรมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตร การผลิตอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องจากวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนและการเพิ่มมูลค่าอาหารสัตว์ 2) หลักสูตร การเลี้ยงปลาดุกและปลาหมอบ่อ ด้วยอาหารสัตว์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น 3) หลักสูตร การเลี้ยงหอยในบ่อและการแปรรูปที่มีคุณค่าและมูลค่าสูง 4) หลักสูตร การเลี้ยงกบบ่อ และการแปรรูปที่มีคุณค่าและมูลค่าสูง 5) หลักสูตรระบบการปลูกพืชมูลค่าสูงแบบปลอดภัยในโรงเรือนอัจฉริยะ 6) หลักสูตร การเลี้ยงด้วงมะพร้าวเพื่อการค้าและกระบวนการสกัดน้ำมันด้วงมะพร้าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพหลังการอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมการมอบปัจจัยการผลิตให้กลุ่มได้นำไปประกอบอาชีพตามหลักสูตรที่ได้รับอบรมทั้ง 6 หลักสูตร