หนองบัวลำภู – ร้องขอสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อย Spot Ckeck ป้องกันรถบรรทุกน้ำหนักเกิน

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 2 อำเภอรุกหนักร้องขอสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อย Spot Ckeck
ป้องกันรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด บนทางหลวงแผ่นดิน(ทล.) 2420 (ฝั่งแดง-ศรีบุญเรือง)บริเวณบ้านป่าคา ต.ยางหล่อ และ ทางหลวงแผ่นดิน(ทล.) 2146(โนนสัง-อุบลรัตน์) บริเวณหน้า ทต.บ้านค้อ

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนของอำเภอโนนสัง และ อำเภอศรีบุญเรือง เมื่อวันก่อนถึงความจำเป็นและความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ทนไม่ไหวต่อผู้ประกอบการรถบรรทุกหินจากโรงโม่ในพื้นที่อำเภอนากลาง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู และอำเภอผาขาว จังหวัดเลยที่ผู้ประกอบการรถบรรทุกใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และถนนในความรับผิดชอบของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สุ่มเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและมลพิษทั้งกลางวันและกลางคืน และที่สำคัญถนนสายหลักและสายรองเป็นหลุมเป็นบ่อซ่อมแล้วซ่อมอีก จนผู้นำท้องที่ทนไม่ไหวออกมาเรียกร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบอนุมัติงบประมาณก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อย Spot Ckeck ป้องกันรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดบน ทล. 2420 (ฝั่งแดง-ศรีบุญเรือง)บริเวณบ้านป่าคา ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง และ ทล. 2146(โนนสัง-อุบลรัตน์) บริเวณหน้า ทต.บ้านค้อ อ.โนนสัง

โดยที่หอประชุมอำเภอโนนสัง นายจักรพันธุ์ ทองอ่ำ นายอำเภอโนนสัง ได้เปิดการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน จากนั้นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอโนนสัง และ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่รถบรรทุกวิ่งผ่านออกมาเรียกร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยผู้นำทั้งอำเภอยกมือเห็นพ้องร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวขอให้อำเภอโนนสังประสานทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท ตลอดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หามาตรการป้องกันไม่ให้รถบรรทุกหนักวิ่งผ่าน หากฝ่าฝืนขอให้ดำเนินการจับกุมให้เห็นเป็นรูปธรรม ในขณะที่พื้นที่ที่รถบรรทุกวิ่งผ่านยังไม่มีสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกหนักในพื้นที่ รถบรรทุกหนักที่ฝ่าฝืนกฎหมายยังจะสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนและผู้ใช้รถใช้ถนนไปอีกยาวนาน ชาวบ้านยังมองไม่เห็นอนาคตที่จะมีมาตรการดีกว่านี้ หากยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความจำเป็นและความเดือดร้อนอนุมัติงบประมาณลงมาก่อสร้างในพื้นที่

ในขณะที่หอประชุมอำเภอศรีบุญเรือง ภายหลัง นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง เปิดการประชุม ดร.ยุทธศักดิ์ ประเสริฐ ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู ได้นำเสนอประเด็นปัญหาในพื้นที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียนเมื่อผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียนที่ส่วนใหญ่ยังฝ่าฝืนมีการดัดแปรงภายในรถที่ผิดกฎหมายและไม่ได้รับอนุญาตแต่ยังนำมารับ-ส่งนักเรียน และในส่วนของรถบรรทุกหนักโดยภารกิจขนส่งจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการดูส่วนประกอบของรถที่ไม่ดำเนินการตามกฏหมาย อาทิ รถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ไม่ต่อภาษีรถ คนขับไม่มีใบขับขี่ แต่ไม่มีอำนาจในการตรวจสอบกรณีรถบรรทุกน้ำหนักเกิน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีการบูรณการร่วมกันในป้องกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว

ในขณะที่ นายสอาด ประจันพล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู กล่าวว่าโดยภารกิจของหน่วยงาน อยากเห็นประเด็นปัญหาและความเดือดร้อนของผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนในพื้นที่ตลอดจนมลพิษและอุบัติเหตุตามมาอย่างหลีกหนีไม่พ้นได้รับการแก้ไข แต่ด้วยข้อจำกัดของงบบประมาณและความเหมาะสมของพื้นที่จึงทำให้ไม่สามารถสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ทันท่วงที แต่ด้วยความตั้งใจของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู พร้อมที่จะสนับสนุนและหาทางช่วยเหลือ เพื่อให้ความจำเป็นและความเดือดร้อนของชาวบ้านในความรับผิดชอบได้รับการแก้ไข

ในขณะที่ นายไพโรจน์ ศรีกาญจนา คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวลำภู (กบจ.จ.หนองบัวลำภู) และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัด(กบก.)กลุ่ม 5 จังหวัดที่เป็นผู้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกล่าวว่า ด้วยข้อจำกัดในระเบียบและงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงยังไม่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างสถานีตรวจสอบรถบรรทุกหนักได้ แต่ในเบื้องต้นได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมลงสำรวจพื้นที่จุดที่สามารถดำเนินการได้ จึงได้บทสรุปว่าหากได้รับงบประมาณมาดำเนินการเพื่อก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อย Spot Ceck บริเวณที่ทางหลวงแผ่นดิน 2420 (ฝั่งแดง-ศรีบุญเรือง)บริเวณบ้านป่าคา ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง และ ทล. 2146(โนนสัง-อุบลรัตน์) บริเวณหน้า ทต.บ้านค้อ อ.โนนสัง เพื่อก่อสร้างสถานีตรวจสอบรถบรรทุกหนักวิ่งผ่าน ในงบประมาณที่ไม่มาก โอกาสและความเป็นไปได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะได้รับงบประมาณสนับสนุนในเร็วๆวันนี้

จากกนั้น นายสุทัศน์ สุวรรณ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอศรีบุญเรือง และกำนันตำบลหนองกุงแก้ว ได้นำเสนอปัญหาและความจำเป็นของชาวบ้านในพื้นที่ที่ผ่านมายังไม่ได้รับการแก้ไข และขอให้อำเภอประสานและเร่งรัดดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับงบประมาณมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว จากนั้นนายไพโรจน์ฯกบจ.หนองบัวลำภู ได้ขอมติจากที่ประชุมโดยที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามข้อเรียกร้องเป็นเอกฉันท์ โดยนายไพโรจน์ฯได้กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการลงพื้นที่ประชุมร่วมของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 2 อำเภอผู้นำในพื้นที่อยากเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโดยเร่งด่วนต่อไป

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ภาพและข่าว จากจังหวัดหนองบัวลำภู