ขอนแก่น (ชมคลิป) ชลประทานหนองหวาย “หยุดระบายน้ำลงคลองซ้ายขวา”

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ประกาศหยุดจ่ายน้ำเข้าคลองฝั่งซ้ายและคลองฝั่งขวา หลังจากที่ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้อย ซึ่งจะต้องรอฝนตก เพิ่มปริมาณน้ำ ขณะที่มีพื้นที่ทำนาปีแล้วมากกว่า แสนไร่

              28 มิ.ย.66  คลองฝั่งซ้ายและคลองฝั่งขวา ภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น ได้หยุดการส่งน้ำทำให้มีเพียงน้ำที่เหลือตกค้างและน้ำที่จากฝนที่ตกลงมาขังไว้ในคลองเท่านั้น

                 นายณัฐวรรธน์ ถิระวณิชยางกูล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย กล่าวว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายเป็นโครงการที่รับน้ำมาจากเขื่อนอุบลรัตน์ มาบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โดยจะมีคลองฝั่งซ้ายและคลองฝั่งขวาส่งน้ำไปยังพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม ครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตรมากกว่า 4 แสนไร่ ปัจจุบันนี้เขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำไม่ถึง 800 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของความจุอ่าง โดยมีน้ำใช้การได้จริง 193 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้ทางโครงการฯได้มีการประชุมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ และเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เขตชลประทาน เพื่อทำความเข้าใจว่าขณะนี้ทางโครงการฯ ไม่สามารถจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรได้ จะจ่ายน้ำให้กับการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งรักษาระบบนิเวศน์ของลำน้ำพองเท่านั้น หากกรณีที่เขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทางโครงการจะมีการส่งน้ำเพื่อเสริมฝนในกรณีที่ฝนทิ้งช่วง ซึ่งกรมชลประทานขณะนี้ได้วางแผน 5 มาตรการในปี 2566 ในช่วงฤดูฝน คือ การจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค, ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนโดยใช้น้ำฝนเป็นหลัก, บริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด, กักเก็บน้ำในเขื่อนให้มากที่สุด และมาตรการสุดท้ายคือ การวางแผนหากเกิดอุทกภัย

               อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย กล่าวต่อไปว่า สำหรับในพื้นที่โครงการฯ ได้วางแผนแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ทำการเพาะปลูก ขณะนี้มีการลงมือปลูกพืชส่วนใหญ่เป็นข้าวนาปี 2.6 แสนไร่ ในพื้นที่ 2 จังหวัด คืออำเภอน้ำพอง อำเภอซำสูง อำเภอเมืองขอนแก่น และอำเภอเชียงยืน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อยากจะฝางไปยังเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี ขอให้ประเมินพื้นที่การปลูกโดยดุปริมาณน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ พร้อมกับการช่วยกันประหยัดน้ำ ทั้งน้ำอุปโภคและบริโภค เพราะเนื่องจากปีนี้จะได้รับผลกระทบจากปรากฎการณ์เอลนีโญ ที่จะทำให้ฝนตกน้อยกว่าค่ามาตรฐาน.