หนองบัวลำภู – เกษตรศรีบุญเรือง ดีเดย์รณรงค์ปลูกพืชตระกูลถั่ว

เกษตรศรีบุญเรือง ดีเดย์รณรงค์ปลูกพืชตระกูลถั่ว ถั่วลิสง เป็นพืชที่มีประโยชน์ที่เกษตรและผู้บริโภคพึ่งได้รับ เพราะถั่วลิสงยังเป็นพืชที่มีปริมาณโปรตีนสูง มีคุณค่าทางอาหาร และเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆ

เมื่อเร็วๆนี้ ณ แปลงเกษตรสาธิตบ้านหนองทุ่มมน หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู จัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วขึ้นมีเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงจำนวน 70 ราย พื้นที่ 70 – 100 ไร่ นับว่าเป็นพื้นที่ปลูกถั่วลิสงขนาดใหญ่ของอำเภอศรีบุญเรือง ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 400 กิโลกรัม/ไร่ (ฝักสด) ถือว่าผลผลิตค่อนข้างต่ำ จึงจัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วขึ้นในครั้งนี้ โดยมีนางสาวจันทาพร ประธาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดรณรงค์

นายภูริวัฑ พูนสูงเนิน เกษตรอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวว่าการจัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วในครั้งนี้ มีเกษตรกรจากอำเภอศรีบุญเรือง จำนวน 20 ราย และอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จำนวน 20 ราย เข้าร่วมเรียนรู้ในสถานีเรียนรู้จำนวน 4 สถานี ได้แก่สถานีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สถานีการผลิตถั่วลิสงตามาตรฐาน GAP สถานีการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืชตระกูลถั่ว และสถานีการแปรรูปผลผลิตจากพืชตระกูลถั่ว โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้เกษตรกรได้สนใจปลูกถั่วลิสงเพื่อเป็นแหล่งสำรองด้านอาหารและจำหน่าย ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปลูก การดูแลรักษาและป้องกันกำจัดศัตรูถั่วลิสง ให้สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกถั่วลิสงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเพื่อเป็นการเผยแพร่แหล่งปลูกถั่วลิสงในฤดูฝนให้เป็นที่รู้จัก และแพร่หลายเพิ่มขึ้น


เกษตรอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวต่อว่าในการจัดกิจกรรมรณรงค์การปลูกพืชตระกูลถั่วโดยเฉพาะถั่วลิสง ในครั้งนี้ได้คำนึงถึงประโยชน์ที่เกษตรและผู้บริโภคพึ่งได้รับ เพราะถั่วลิสงยังเป็นพืชที่มีปริมาณโปรตีนสูง มีคุณค่าทางอาหาร และเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ปลูกพืชตระกูลถั่วในประเทศลดลง ปริมาณผลผลิตก็ลดลงตามไปด้วย จึงทำให้มีการนำเข้าพืชตระกูลถั่วจากต่างประเทศจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการที่เกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีสำหรับใช้ในการเพาะปลูก ปัจจุบันได้มีการแก้ไขปัญหาโดยการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วพันธุ์ดี เพื่อตอบสนองความต้องการด้านเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร ในการจัดกิจกรรมจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วและการใช้เมล็ดพันธุ์ดี เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีในการผลิตพืชตระกูลถั่วในลักษณะของฐานการเรียนรู้ และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้สนใจใช้เมล็ดพันธุ์เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น นายภูริวัฑ กล่าว

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู