มหาสารคาม – มมส. จับมือ เออาร์ไอที ลงนาม MOU มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน

มมส จับมือ เออาร์ไอที ลงนาม MOU มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน อย่างเป็นมาตรฐานสากลแก่วงการศึกษาไทย


วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ห้องประชุม อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ พัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับมาตรฐานสากลสำหรับนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามร่วมกับ นายวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออาร์ไอที จำกัด และมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยทั้ง 2 ฝ่ายมีความประสงค์ร่วมมือกันดำเนินการ “โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะภาษาอังกฤษในระดับมาตรฐานสากล สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน” ในการส่งเสริม ขับเคลื่อน และพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (IT Literacy) และการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (English Literacy) ให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับการทำงาน และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเน้นการพัฒนา และสนับสนุนนิสิตชั้นปีสุดท้ายของทุกคณะฯ ด้วยประกาศนียบัตรมาตรฐานระดับสากล เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

นายวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออาร์ไอที จำกัด กล่าวว่า แนวทางความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ความพิเศษของความร่วมมือในครั้งนี้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ที่จะช่วยสร้างทักษะความรู้ใหม่ๆ พร้อมสร้างจุดแข็งหรือความสามารถหลักของนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคณะ เพื่อยกระดับสมรรถนะความสามารถ (Up skill) ด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) และด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy) เพื่อเป็นใบเบิกทางสู่ตลาดแรงงาน และยังมุ่งหวังให้วงการศึกษาไทยพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต ภายใต้เจตนารมณ์ ที่ต้องการให้สถาบันการศึกษาสร้างการเรียนรู้ที่เป็นระบบ และมีประสิทธิผล

ภายใต้ความร่วมมือ ได้มีการใช้เครื่องมือมาตรฐานระดับสากล จาก Certiport Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบทักษะด้านดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เป็นพันธมิตรกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลกมากกว่า 13 ผลิตภัณฑ์ และมีวิชาการสอบครอบคลุมทักษะ IT และ Non-IT ที่หลากหลาย และ Pearson English Assessment ซึ่งเป็นการทดสอบที่เทียบเคียงกับระดับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ที่ทำให้ผู้ทำการทดสอบมั่นใจกับการประเมินด้วยมาตรฐานคะแนน Global Scale of English (GSE) เพียงหนึ่งเดียวจาก Pearson ที่ถูกต้องและแม่นยำ ด้วยเทคโนโลยี ai ที่จะลดข้อผิดพลาดในการประเมิน ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกได้อย่างเป็นระบบ