กาฬสินธุ์ (ชมคลิป) นพค.24 ให้การช่วยเหลือประชาชน

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ช่วยเหลือประชาชน จัดกิจกรรมจิตอาสามอบบ้านซ่อมแซบที่อยู่อาศัย และปลูกหญ้าแฝก


พันเอกสันทัศน์ ชำนาญเวช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24  สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จิตอาสา 904 พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 ประชาชนจิตอาสา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน รวมทั้ง คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านนาไคร้พิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมจิตอาสามอบบ้าน ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับราษฎรผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน คือ นายสุวัน แสนโคตร อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 7 บ้านนาไคร้ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อให้การช่วยเหลือ และ บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น หลังจากนั้น นำผู้ร่วมกิจกรรมจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน บริเวณขอบคันสระเก็บน้ำห้วยหินปูน ซึ่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24  ได้ให้การสนับสนุนจัดชุดปฏิบัติงานช่าง หน่วยช่างพัฒนา พร้อมยุทโธปกรณ์ ร่วมกับประชาชนหมู่บ้านนาไคร้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไคร้ ระดมเงินเพื่อใช้เป็นทุนห้วยหินปูซึ่งเป็นแหล่งน้ำเดิม ที่สภาพตื้นเขิน แห้งขอด มาหลายปี ให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับ
ชุมชน เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

และในโอกาสเดียวกัน ผู้บังคับหน่วย พัฒนาการเคลื่อนที่ 24 ได้กล่าวพบปะกับกลุ่มนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม บรรยายถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย กับบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงเสียสละเลือดเนื้อ และชีวิตกอบกู้เอกราชบ้านเมืองไว้ให้ชนรุ่นหลังได้อยู่อาศัย มาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้กับนักเรียนที่มาร่วมได้ตระหนักรู้และเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข