(ชมคลิป) จังหวัดเลย จัดประชุมสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขสัญจรภูมิภาคครั้งที่ 3/2566


วันที่ 13 มิ.ย.66 ที่หอประชุมขุมทองวิไล ถนนเลย-ด่านซ้าย ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที ครั้งที่ 3/2566 โดยนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 800 คน นำโดยนพ.โอภาส การย์กวินะพงศ์ ปลักกระทรวงสาธารณสุข และนพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และข้าราชการระดับสูงร่วมคณะ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2566 เพื่อทำให้ทราบถึงการทำงานในระดับพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขที่เกิดขึ้นตามบริบทของพื้นที่ และยังทำให้เกิดการประสานความร่วมมือในลักษณะบูรณาการเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ ได้มีการลงพื้นที่ศึกษาดูงานในอำเภอเมืองเลย เชียงคาน ด่านซ้าย และอำเภอหนองหิน


นายชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มุ่งเน้นการดำเนินงานใน 6 ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร ยกระดับการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในทุกมิติ, ยกระดับบริการรองรับสังคมสูงวัย และลดอัตราตายโรคสำคัญ, ผลักดันการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขยุคดิจิทัล, ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ, ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพนานาชาติ และพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น


การถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต.การถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต.ในปีงบประมาณ 2566 ได้ทยอยถ่ายโอนจนครบตามเป้าหมาย 3,263 แห่งใน 49 จังหวัด ซึ่งหลังการถ่ายโอนได้ให้ สสจ. ติดตามการจัดบริการของ สอน./รพ.สต. และช่วยเหลือ เพื่อลดผลกระทบในการจัดบริการประชาชน จนถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ก่อนจะมอบให้ อบจ.บริหารจัดการเบ็ดเสร็จทั้งหมด พร้อมทั้งให้ สสจ.สำรวจความพร้อมของ อบจ. ในการรับบริหารจัดการภารกิจ


เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิได้รวบรวมผลการสำรวจและยืนยันการเตรียมพร้อมบริหารจัดการ สอน./รพ.สต.ของ อบจ. ทั้ง 49 จังหวัด ซึ่งมีการตอบแบบสำรวจมา 33 จังหวัด พบว่ามีความพร้อมทั้งหมด 12 จังหวัด ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะมอบให้ อบจ.บริหารจัดการภารกิจทั้งหมด ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 โดยยังคงให้ สสจ.ติดตามเฝ้าระวังผลกระทบต่อประชาชน เพื่อให้การช่วยเหลือหากเกิดปัญหาทันที ส่วนที่เหลือเป็น อบจ.ที่จะเตรียมความพร้อมแล้วเสร็จภายในปี 2566 จำนวน 16 จังหวัด และยังไม่มีความพร้อม 5 จังหวัด ซึ่งจะมอบให้ สสจ. ช่วยประคับประคองการให้บริการต่อไป


สำหรับ 16 จังหวัด ที่ยังไม่ตอบแบบสำรวจ สสจ.ในพื้นที่จะติดตามสอบถามอีกครั้ง หากยังไม่มีการตอบรับจะถือว่า ยืนยันความพร้อมในการบริหารจัดการภารกิจทั้งหมด ทั้งนี้ จะมีการรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อ คกก.การกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผู้ตรวจการแผ่นดิน คกก.วุฒิสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีการบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นำนโยบายสู่การปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ รวมถึง สื่อสารแนวทางการบริหารงาน ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านอื่น ๆ ให้ครอบคลุมทุกระดับ พร้อมทั้งรับทราบปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค และกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อนำมาสู่การวางแผนการปรับปรุงการดำเนินงานในระยะต่อไป


นอกจากนี้คณะฯยังได้ตรวจเยี่ยม และนิเทศงานที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย รพเชียงคาน และรพ.ปากชม เพื่อชี้แจงนโยบายและปลอบขวัญให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ห่างไกล

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย