ศรีสะเกษ – พ่อเมืองดอกลำดวน มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565

 

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลน้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2565 โดยมี นายคมป์ สังข์วงศ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวัจนปกรณ์ พงษ์พนิช ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดศรีสะเกษ และนายสมบัติ ศรีอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำ นำผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นตำบลน้ำคำ ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,3,7,8,9,10,11,12,13 รวมจำนวน 321 ครัวเรือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 4,615.393 บาท

นายวัจนปกรณ์ พงษ์พนิช ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สถานการณ์การเกิดอุทกภัย ในปี 2565 ที่ผ่านมา จังหวัดศรีสะเกษ เกิดภัยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 22 อำเภอ 195 ตำบล 1,826 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 25 ชุมชน และสถานการณ์ได้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 หลังภัยสิ้นสุด โดยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติ คณะรัฐณตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ของจังหวัดศรีสะเกษ รวมจำนวน 11,225 ครัวเรือน เป็นเงิน 68,661,000 บาท โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ/จังหวัด เห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ปี 2565 จากเงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 และอื่นๆ ตามระเบียบหลักเกณฑ์ ที่กำหนด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 468,427,717.54 บาท รวมถึงให้การช่วยเหลือในด้านการดำรงชีพ ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ ด้านบรรเทาสาธารณภัยรวม ด้วย


แก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดศรีสะเกษปี 2565 ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้เป็นการช่วยเหลิอและบรรเทาความเดือดให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน