อุดรธานี – กรมทหารราบที่ 13 นำกำลังพลฝึกอบรมเตรียมความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว

การฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2566 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลของหน่วย เข้ารับการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว กองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบริหารจัดการภัยอาฟเฟอร์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และศักยภาพให้มีทักษะพร้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือประชาชน และบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งประกอบด้วย การเรียนรู้ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย การระงับเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัย การระงับป้องกันไฟป่า การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยป่าภูเขา

โดยได้ฝึกปฏิบัติในเรื่องการใช้เงื่อนเชือก การใช้อุปกรณ์ประกอบการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สูงชันและหุบเขา เช่น การโรยตัวลงหุบเขา/การช่วยผู้ประสบภัยขึ้นที่สูง และการเข้าพื้นที่แคบ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีผู้ประสบภัยตกหน้าผาโดยปฏิบัติเป็นทีม และการใช้ถุงเชือกในการช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำในเวลากลางวันและเวลากลางคืน ทั้งนี้เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มความชำนาญในการป้องกันและระงับเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ที่เข้าไปให้การช่วยเหลือและผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์และเข้าให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งบูรณาการวางแผน ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


จากการที่กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลของหน่วยเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ทำให้กำลังพลของหน่วย มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น และสามารถปฏิบัติภารกิจได้เมื่อได้รับการประสาน ร้องขอ หรือเมื่อได้รับคำสั่งให้ออกไปปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที

ข้อมูลภาพข่าว    ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13