มหาสารคาม (ชมคลิป) เปิดบ้านวิชาการ กศน. ยกระดับเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้

เปิดบ้านวิชาการ กศน. ยกระดับเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมเปลี่ยนชื่อจาก “สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม” เป็น “สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม”


วันที่18 พฤษภาคม 66 เวลา 010.30 น . ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) สำนักงาน กศน.มหาสารคาม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่าย กศน.อำเภอต่าง ๆ ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง
นางชนกพร จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัย และมีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และมีความพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สร้างความมั่นใจให้กับสังคมและผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยการสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจให้กับสังคม สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กรประชาชนและปะเทศชาติ โดยให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเพื่อมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและประชาชน
สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน พร้อมทั้งนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงจัดทำโครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) วัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการดำเนินงานด้านวิชาการแก่บุคลากรในสังกัดให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันวิชาการของสถานศึกษาทุกแห่ง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
โดยในวันนี้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พุทธศักราช 2566 มีผลบังตับใช้ ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะได้รับการยกระดับเป็น “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” และ “สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม” จะเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม” มีหน้าที่จัด ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ 3 รูปแบบ ได้แก่ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ
นางสาวกอบเกื้อ สุยอย บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอ.โกสุมพิสัย ได้นำโครงการ 1บรรณรลักษณ์ 1 นวัตกรรม จะได้มีทุกอำเภอ มาร่วมของอ.โกสุมพิสัย จะเป็นปริศนาคำทาย เรื่องสุภาษิตไทย กิจกรรมนี้มีหลากหลายรูปแบบ ถ้าหากอยู่ในห้องสมุดจะเป็นบัตรคำ โดยตั้งโชว์ ไว้สามารถดูรูปภาพและคำแปล ถ้าหากออก กศน.เคลื่อนที่ ก็จะเป็นปริศนาใบ้ คำ ถ้าเป็นนักเรียนมัทธยม โดยมีการโชว์ภาพ ให้เห็นภาพนั้นชื่อภาพว่าอะไร คือภาพชื่ออะไร ภาพนี้อะไร ให้ทายว่าเป็นสุภาษิตไทย กิจกรมนี้ได้ประโยชน์ กับเด็กๆๆ ได้รับความรู้เกี่ยวกับสุภาษิตไทย เช่นเห็นช้างขี้ขี้ตามช้าง เห็นกงจักรเป็นดอกบัว หาเลือดกับปู หมาเห่าใบตองแห้ง ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจหันให้มาสนใจกับภาพ และความหมาย เนื่องจากคนรุ่นใหม่ยังไม่ทราบความหมาย จึงอยากจะส่งเสริมให้เยาวชนหรือนักเรียนได้ทราบถึงสุภาษิต

Related posts