อุดรธานี – ร.13 พัน.1 ซ่อมแซมจักรยานก่อนนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้ให้ชุดช่างของหน่วยดำเนินการซ่อมแซมจักรยานเก่าที่ใช้งานไม่ได้หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว ซึ่งหน่วยได้รับการบริจาคมาจากส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อนำมาปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและเกิดความปลอดภัยในขณะขับขี่ โดยได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงสภาพจักรยาน ณ ศูนย์ซ่อมจักรยานกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจักรยานที่ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน่วยได้เตรียมการนำไปมอบให้กับนักเรียนตามโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ,โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนตามแนวชายแดนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางไป – กลับโรงเรียนได้อย่างสะดวก และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
ปัจจุบันศูนย์ซ่อมจักรยาน กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมจักรยาน เมื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน่วยจะได้นำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้ต่อไป


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13

Related posts