(ชมคลิป) มรภ.เลยลงนามบันทึกข้อตกลงฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกับ ร.ร.ทั่วอีสาน 119 แห่ง


วันที่ 11 พ.ค. 66 ที่หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ.เมืองเลย จ.เลย รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประธานพิธีการประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 มีดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาธิการจังหวัดเลย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 เขต 2 และเขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชาชีพครูในทุกชั้นปี
ผศ.จุฑามาศ ศรีจำนงค์ คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกล่าวรายงานว่า ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดทำหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรครูคุณภาพ อิงสมรรถนะ เริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 จำนวน 16 หลักสูตร โดยมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แบบ School-Integrated Learning หรือ SIL จัดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชาชีพครูในทุกชั้นปีดังนี้


นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 2 จำนวน 90 ชั่วโมง มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษารอบรู้งานในบทบาทหน้าที่ครู นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 2 จำนวน 90 ชั่วโมง มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครู นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 2 จำนวน 90 ชั่วโมง มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอดปีการศึกษา จำนวน 1,080 ชั่วโมง มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
ดังนั้น เพื่อให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนด คณะครุศาสตร์ จึงได้เชิญผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมเป็นสถาบันเครือข่ายผลิตครูคุณภาพ และสร้างความร่วมมือในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ด้านการวิจัย ด้านวิชาการ และด้านการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู อันจะส่งผลในการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ครุสภากำหนด เป็นครูที่มีทั้งจรรยาบรรณ จิตวิญญาณความเป็นครู เก่งด้านวิชาการ ด้านการสอน และสามารถทำงานกับชุมชนได้ และมีคุณลักษณะ มีความรู้และทักษะศตวรรษ 21 รวมถึงสมรรถนะบัณฑิตครู 17 สมรรถนะของกลุ่มราชภัฏ
ในปีการศึกษา 2566 มีสถาบันที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน 124 สถาบัน ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย หนองบัวลำภู โรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมทั้งสิ้น จำนวน 119 โรงเรียน และมีนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 620 คน
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต่อ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนักศึกษาที่ร่วมโครงการว่า ผู้อำนวยการฯต้องดูแลเอาใจใส่ มอบหมายการทำงานเพื่อให้นักศึกษาบรรลุถึงความตั้งใจ ปรับปรุงแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับพื้นที่และความต้องการของชุมชน ส่วนนักศึกษาที่เดินทางไปฝึกต้องนึกเสมอว่า เราสมัครมาเป็นครู ต้องการมอบความรู้ให้กับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือกันดาร ต้องอดทน แม้ว่าอุปกรณ์อาจขาดแคลนไม่เหมือนโรงเรียนในเมือง ความเป็นครูจะอยู่ในสายเลือด ให้นึกถึงวันแรกที่เราสมัครเข้ามาเรียน จะทำให้จิตใจเข้มแข็ง เมื่อคิดถึงหน้าเด็กๆ

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย

Related posts