จังหวัดหนองบัวลำภู ระดมสมองมองเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี

จังหวัดหนองบัวลำภู ระดมสมองมองเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี
(พ.ศ. 2566 – 2585)ให้เป็นศูนย์กลาง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกอนาคตในอีก 20 ปีข้างหน้า สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

วันนี้ 11 พค.66 ณ ห้องประชุมดอกบัว สนง.กศน.จ.นภ.สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนา จังหวัด 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585) ของจังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ระดมแนวความคิดในการประชุม โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผวจ.หนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพร้อมบรรยายพิเศษ ทิศทางและแนวทางในการพัฒนาจังหวัด ภายใต้ศักยภาพในการพัฒนาเป็นเมืองแห่งพลังงานสะอาด(Green Energy)หรือพลังงานทดแทน เมืองแห่งแบตเตอรี่ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมีจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นศูนย์กลาง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกอนาคตในอีก 20 ปีข้างหน้า ตามแผนพัฒนาจังหวัด 20 ปี สอดคล้องกับวิสัย ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน เพื่อให้หนองบัวลำภู เป็นเมืองแห่งพลังงานที่ยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดของเราก้าวเดินไปในทิศทางใด จะทำอะไรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน อย่างที่เรากำลังมีการบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เพื่อให้เป็นจังหวัดสีขาว
ในขณะที่ นางฐพัชร์รดา ธนินท์จิรานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนา จังหวัด 20 ปี (พ.ศ.2556 – 2585) ของจังหวัดหนองบัวลำภู นี้ว่าตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 มาตรา 20 กำหนดให้จังหวัด โดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดครั้งละ 20 ปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และต้องคำนึงถึงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในจังหวัดในการแไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สุขสูงสุด
ที่ผ่านมาจังหวัดหนองบัวลำภู ได้แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585)จังหวัดหนองบัวลำภู และปฏิทินการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อเป็นกรอบการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ของจังหวัดหนองบัวลำภู รวมทั้งได้สำรวจความคิดเห็นทิศทางการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภูในอนาคตจากหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง หัวหน้าหน่วยงาน/องค์กรภาเอกชนและภาคประชาชนดังนั้น เพื่อให้การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ของจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์
โดยในวันนี้ จังหวัดหนองบัวลำภู ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี จังหวัดหนองบัวลำภู ขึ้นในวันนี้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญ โดยได้เชิญคณะทำงานจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี จังหวัดหนองบัวลำภู และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน ทีมวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวในที่สุด
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู