ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ทำข้อตกลงร่วมกับ 3 หน่วยงาน สร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนยโสธรและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร นางพรศิวลักษณ์ ผิวสะอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี และรองศาสตราจารย์สนธยา เกาะสมบัติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อจัดทำและพัฒนาหลักสูตร การวิจัย การพัฒนางานวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรร่วมกันและเพื่อการส่งต่อนักศึกษาให้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยระบบเทียบโอนตามเกณฑ์ที่กำหนด และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ บุคลากร สถานที่ ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การวิจัย การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความก้าวหน้าด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานในระดับต่างๆ และเพื่อส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต่อไป
พร้อมกันนี้ผู้บริหารทั้ง 11 คณะได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและจะบูรณาการงานและความร่วมมือในด้านการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น ด้านการนวดไทยและการนวดตะวันตก ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ และส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีชั้นสูงที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพนักศึกษา
พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่วมกันต่อไป

Related posts