(ชมคลิป) จังหวัดเลย แถลงผลดำเนินงานยุทธการ “พิทักษ์ไทเลย 66” รอบ 6 เดือนแรก


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 5 นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย,ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลย พร้อมด้วย พ.ต.ท.พานิช อานุภาพประเสริฐ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย นางวิมนา เวทีกูล ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พันเอกสุริวัชร์ อัครพรเดชาพงษ์ มอบหมาย พันตรี อธิปัตย์ เยาวบุตร ผู้แทนผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี และ พ.อ.พุทธิวัฒน์ สิริพงศ์พล ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธการ “พิทักษ์ไทเลย 66”
นายทวี เสริมภักดีกุล ผวจ.เลย,ผอ.ปส.จ.เลย กล่าวว่า โดยในห้วงเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลย ได้กำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ยุทธการ “พิทักษ์ไทเลย 66” ดำเนินการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา และบริหารจัดการ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคม สร้างความมั่นคง ปลอดภัย และลดความเดือดร้อนของประชาชน ไม่ว่าจะเป็น การดำเนินการจับกุมผู้ค้ายาเสพติด ขยายผลการจับคุมและยึดทรัพย์ จำนวน 2,148 คดี อีกทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันบุคคลไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งในด้านการเสพและการค้า ดำเนินการจัดทำประชาคมลับในพื้นที่ 14 อำเภอ 84 ตำบล 968 หมู่บ้าน/ชุมชน และมีกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพิตด จำนวน 425 ทุน การนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาในสถานพยาบาลยาเสพติด จำนวน 451 คน รวมถึง กำหนดแนวทางการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน ตลอดแนว 199 กิโลเมตร พร้อมทั้ง

การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ดำเนินการภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาทุกระดับ จำนวน 481 แห่ง การสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรม To Be Number One ปัจจุบันมีชมรมฯ จำนวน 641 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจ จำนวน 641 แห่ง มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด ในพื้นที่ 14 อำเภอ จัดตั้งชุดระงับเหตุ เพื่อติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติครอบคลุมทุกพื้นที่ ตลอดจน พัฒนาศักยภาพศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จำนวน 142 แห่ง เพื่อคัดกรองผู้ใช้ /ผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด ก่อนเข้าสู่กระบวนการบำบัดในสถานพยาบาลยาเสพติด
หลังแถลงข่าว ผวจ.เลย ได้กล่าวสรุปว่า จาก 6 เดือนที่ผ่านมา ถือว่าผลงานเป็นที่น่าพอใจ จากการทำงานความร่วมกันทุกภาพส่วนในการขับเคลื่อนมากขึ้น โดยเฉพาะ 6 เดือนหลังจะมีการดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
1.ความร่วมมือระหว่างประเทศ คือการวางแผนเชื่อมความสัมพันธ์ระดับเจ้าแขวง สปป.ลาว กับผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะมีการประชุมในเรื่องของการรักษาความสงบ ซึ่งที่ผ่านมา พบกับปัญหาโควิด-19 ทำให้ไม่ได้มาประชุมถึง 3 ปี ในความร่วมมือระหว่างประเทศตรงนี้ ผู้ว่าฯ กับเจ้าแขวงเมืองจึงต้องกระชับความสัมพันธ์มากขึ้น และล่าสุดเป็นสัญญานที่ดีที่ทางเจ้าแขวงไชยะบูลีได้เชิญผู้ว่าฯ ไปร่วมงานประเพณีบุญช้าง และตอนนี้ได้จัดทำแผนการเดินทางไปเวียงจันทร์อีกครั้งเพื่อประชุมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเราจะเชื่อมสัมพันธ์ เรื่องความมั่นคง และการส่งเสริมของการท่องเที่ยว ในส่วนของกองกำลังฯ ก็ได้เริ่มประสานงานกับส่วนของกองกำลังกับฝ่าย สปป.ลาว ซึ่งเป็นสัญญาญที่ดี ในความร่วมมือมากขึ้น เพื่อป้องกันการส่งยาเสพติดข้ามประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ยาเสพติดไม่ได้มาจาก สปป.ลาวอย่างเดียว แต่ก็จะมีทางภาคเหนือและทางอื่นด้วย ทางเจ้าหน้าก็ยังคงเฝ้าระวังดำเนินการต่อไป
2.มุ่งเน้นที่ชุมชนยั่งยืน เพราะขณะนี้ทางฝ่ายปกครองและฝ่ายตำรวจ เห็นว่าสิ่งที่จะทำให้ยาเสพติดลดน้อยถอยลงและลดผู้เสพยาให้มากขึ้น คือการมีชุมชนที่เข้มแข็ง โดยจะเน้นในรอบ 6 เดือนหลัง คือ ลงพื้นที่ให้มากขึ้น เข้าไปในชุมชนให้มากขึ้น เข้าไปสร้างความเข้มแข็งในชุมชนให้มากขึ้น ในปัญหาบางชุมชนอาจจะไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็ขอให้ทางภาครัฐสร้างเชื่อมั่นกับคนในชุมชนให้มากขึ้น เพื่อให้ชาวบ้านชุมชนไว้เนื้อเชื่อใจและให้ความร่วมมือมากขึ้น จากความร่วมมือก็จะทำให้ปัญหายาเสพติดสามารถแก้ไขด้วยตัวของชุมชนเองโดยสร้างความเข็มแข็งในชุมชน
3.การสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้านตามแนวชายแดน ซึ่งคนในชุมชมก็สามารถให้ข่าวเวลามีการส่งยาเสพติดเข้ามาตามรั้วชายแดนได้ โดยสร้างชุมชนเข้มแข้ง ทำให้หน่วยงานรัฐปฏิบัติการได้สำเร็จมากยิ่งขึ้น โดยฝ่ายกองกำลังฯ ฝ่ายปกครอง และทางชุมชนหมู่บ้านมาร่วมแรงร่วมใจ ถือว่าเป็นจุดเน้นเพิ่มเติมที่สำคัญมาก ในรอบ 6 เดือนหลังที่จะดำเนินการ พร้อมกับมาตรการปราบปรามยาเสพติดฯ 8 ประการ ยังคงดำเนินการต่อไป

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย