ศรีสะเกษ – ทหาร พัน.ร.12 ร่วมสร้างองค์พระสีวลี ในพื้นชายแดน อ.กันทรลักษ์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

 

พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 12 ได้จัดกำลังพลของหน่วยร่วมกับคณะสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ทำการก่อสร้างเทปูนหล่อองค์พระสีวลี ที่มีขนาดสูง 3.5 เมตร ณ วัดป่ารัตนสมบูรณ์ ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ซึ่งพระสีวลีเถระเป็นเจ้าชายในโกลิยวงศ์ ออกบวชในสำนักพระสารีบุตร พระองค์ได้บรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ปลงเกศา และหลังจากผนวชพระองค์เป็นผู้มีลาภสักการะมากด้วยกุศลกรรมที่ทำมาแต่อดีต ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทางผู้มีลาภมาก องค์พระสีวลีเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อการเคารพบูชา ระลึกถึงบุคคลที่ควรบูชาในพระพุทธศาสนา จุดประสงค์ของการสร้างเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจพุทธศาสนิกชนให้ระลึกถึงพระพุทธองค์ ตลอดจนพระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาเพื่อให้เหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนได้เคารพสักการะบูชาหรือรําลึกถึงพระพุทธเจ้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมพัฒนาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับคนไทยสืบไป
จากการที่กองพันทหารราบที่ 12 ได้จัดกำลังพลของหน่วยเข้าช่วยเหลือในการก่อสร้างองค์พระสีวลีและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันสงกรานต์ในครั้งนี้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกดีใจ และรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณกองพันทหารราบที่ 12 ที่ได้จัดกำลังพลของหน่วยเข้ามาช่วยเหลือในการก่อสร้างองค์พระสีวลี ซึ่งเป็นการช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13