เลย (ชมคลิป) ชาวไทดำเมืองเลยรำลึกถึงราชวงศ์จักรีให้แผ่นดินอาศัยจัดงาน(ตุ้มโฮมพี่น้องไต)

 


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ศูนย์วัฒนธรรมไทดำบ้านนาป่าหนาด ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ. เลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด”งานประเพณีวัฒนธรรมไทดำ “ตุ้มโฮมพี่น้องไต “มีนายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย วัฒนธรรมจังหวัดเลย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน/หมู่บ้านพร้อมด้วยประชาชาร่วมงาน
นางจิระวดี ศีลธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้ว กล่าวรายงานว่า ตำบลเขาแก้ว เป็นตำบลที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม คือทั้งวัฒนธรรมไทเลย คริสต์ และไทดำ ดังคำขวัญตำบลที่ว่า “ดินแดนสามวัฒนธรรม สูงล้ำภูเขาแก้ว เพริศแพร้วเมือง เลื่องชื่อเกษตรอินทรีย์” การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เป็นภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขาแก้วที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ที่ได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้คนในท้องถิ่นมีความรักสามัคคีปรองดองกันการร่วมกันจัดกิจกรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน เพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นอาเซียน ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
ชาวไทดำบ้านนาป่าหนาดเป็นชนกลุ่มหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด กับคนพื้นเมืองเลย ความเป็นอัตลักษณ์ที่หลากหลาย ทั้งด้านภาษาพูด ภาษาเขียน อาหารการกินแบบพื้นบ้าน แต่งกาย การละเล่น เครื่องมือเครื่องใช้ และประเพณีดั้งเดิมที่ ชาวบ้านนาป่าหนาดสืบทอดมายาวนาน เทศบาลตำบลเขาแก้วจึงได้ร่วมกับ คณะกรรมการคนไทดำบ้านนาป่าหนาด สถานศึกษาและชาวบ้านนาป่าหนาด เป็นพลังส่งเสริมวัฒนธรรมไทดำ จากรุ่นสู่รุ่นสืบไป ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 23 งานตุ้มโฮมพี่น้องไต” เนื่องด้วยวันที่ 6 เมษายน ตรงกับวันจักรี หรือวันรำลึกพระมหากษัตราธิราชในราชวงศ์จักรี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงจัดวันที่ 6 เมษายน ของทุกปีเป็นวันรวมใจในการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทดำให้สืบทอดดำต่อไปอย่างยั่งยืนและสู่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่นกับภูมิภาคประชาคมอาเซียน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย ขบวนแห่ การแสดงพื้นเมืองไทดำ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง การสาธิตและทอผ้าพื้นเมืองของไทดำ การแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทดำ และนิทรรศการต่างๆ และฟ้อนแคนเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ได้รับความสุขและสนุกสนาน


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย