อุดรธานี – ร.13 พัน.1 ให้การต้อนรับคณะครู และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทัศนศึกษา และเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหาร

ร.13 พัน.1 ให้การต้อนรับคณะครู และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทัศนศึกษา และเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหาร

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 มอบหมายให้นายทหารของหน่วย ให้การต้อนรับคณะครู และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ, ศูนย์การเรียนรู้ของหน่วย และเยี่ยมชมโครงการผลิตพันธ์ุผักพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน พื้นที่อีสานเหนือ และความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของค่ายรามสูร ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับหลักการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาและได้รู้แนวคิดและวิธีการในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากสถานที่จริง เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ การเพาะเลี้ยงและขยายพันธ์ปลานิลจิตรลดา


จากการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทำให้คณะครูอาจารย์และนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการทำเกษตรแบบพอเพียง รวมถึงประวัติความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของค่ายรามสูร พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ที่ได้จัดวิทยากรสนับสนุนในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ โดยจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อยอด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง ครอบครัว สถาบันการศึกษา และชุมชนต่อไป

ข้อมูลภาพข่าว    ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13