มุกดาหาร (ชมคลิป) จัดกิจกรรม Kick off โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย

จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม Kick off โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย


เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร พญ.กันตินันท์ มหาสุวีระชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร บุคลากรสาธารณสุขจากโรงพยาบาลมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร ณ อาคารแพทย์แผนไทย ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลมุกดาหาร


แพทย์หญิงกันตินันท์ มหาสุวีระชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร ได้กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่ขาดความสมดุลระหว่างกลุ่มวัย เห็นได้จากกลุ่มผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทยปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 12,241,505 คน ร้อยละ 18.8 จังหวัดมุกดาหารมีผู้สูงอายุ จำนวน 52,841 คน ร้อยละ 19.17 และโรงพยาบาลมุกดาหาร มีประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด 4,185 คน เพศชาย จำนวน 1,766 คน (42.20 ) เพศหญิง 2,419 คน ( 57.50 )


จากการเพิ่มจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสังคม ระบบบริการต่างๆประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น มักมีปัญหาสุขภาพมากขึ้นตามวัย การเจ็บป่วย การเสื่อมถอยของ เศรษฐกิจและร่างกาย ส่งผลให้รายจ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีนโยบายการมอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุ โดยกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้ปี พ.ศ. 2566 เป็นปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย และ ได้ออกแบบวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง อันจะเป็นการสนับสนุน ให้ครอบครัวมีพลังในการดำเนินชีวิตและใช้ความเข้มแข็งทางสุขภาพ เป็นต้นทุนในการสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจของประเทศ อันจะนำไปสู่เป้าหมาย “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง”


การจัดกิจกรรม Kick off โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร ในวันนี้ประกอบด้วย การให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุจำนวน ๖0 คน โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรวจคัดกรองภาวะแทรกช้อนในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ การตรวจจอประสาทตา ตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจการได้ยิน คัดกรองภาวะพลัดตาหกล้ม และภาวะสมองเสื่อม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ได้แก่ แว่นสายตา สำหรับผู้สูงอายุที่มีสายตาสั้น หรือสายตายาว ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองชับ และแผ่นเสริมซึมซับการขับถ่าย สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะติดเตียง หรือกลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ ฟันเทียม และรากฟันเทียม สำหรับผู้สูงอายุที่สูญเสียฟัน เยี่ยมบ้านพร้อมมอบของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง จำนวน 2 ราย


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากของขวัญปีใหม่ที่ผู้สูงอายุได้รับจากนโยบายการดูแลผู้สูงอายุของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ของขวัญขึ้นสำคัญที่ควรเติมเต็มได้แก่ พลังของครอบครัว ญาติและผู้ใกล้ชิด คือสิ่งสำคัญในการประคับประคองเสริมสร้างพลังใจและพลังกายแก่ผู้สูงอายุ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีสุขภาพ กาย ใจ ดี พร้อมผลักดันให้เป็นพลังของสังคมต่อไป


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร