กาฬสินธุ์ (ชมคลิป) สร้างความปรองดองในชาติ

 


กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (กอ.รมน.) ติวเข้มผู้นำชุมชนท้องถิ่น ท้องที่ และจิตอาสา ฝึกอบรมไทยอาสาป้องกันชาติ ภายใต้โครงการพัฒนาด้านการเมืองและการสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติ กิจกรรมงานสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ (ทสปช.)


ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนบุรี นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมไทยอาสาป้องกันชาติ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือ กอ.รมน. จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย พ.อ.กฤติภูมิ หอมหวน รอง ผอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ บรรยายพิเศษ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ,บทบาทของ ทสปช. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมตรี พ.ศ.2521 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 50 คน ในพื้นที่ 4 อำเภอ 12 ตำบล


โดยดำเนินการ 3 วัน 2 คืน ด้วยหลักสูตรเข้มข้น เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เช้าตรู่ด้วยการออกกำลังกาย ฝึกระเบียบวินัย ฝคกการทำร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง นอกจากนี้ยังเยี่ยมชมแปลงผักสวนครัวของชาวบ้านโนนสวาท ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการปิดทองหลังพระ และส่งเสริมอาชีพทางเลือกการทำข้าวเกรียบปลาซิวแก้ว จากกลุ่มอาชีพบ้านวังมะพลับ ตำบลโนนบุรี โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเมื่ออบรมเสร็จสิ้นได้รับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ เป็นเครื่องการันตีถึงการเป็นอาสาป้องกันชาติเพื่อความมั่นคง หรือ ทสปช. อย่างสมบูรณ์


พ.อ.กฤติภูมิ หอมหวน รอง ผอ.รมน.จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (กอ.รมน.) ได้ดำเนินการฝึกอบรมไทยอาสาป้องกันชาติเพื่อความมั่นคง หรือ ทสปช. รุ่นที่ 2 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกจาก 4 อำเภอ 12 ตำบล จำนวน 50 คน ซึ่งประกอบด้วยอำเภอท่าคันโท อำเภอหนองกุงศรี อำเภอห้วยเม็ก อำเภอสหัสขันธ์ และพื้นที่ใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม ในการจัดฝึกอบรมได้วางเป้าหมายให้ครบทั้ง 18 อำเภอ แบ่งตามโซนพื้นที่ โดยคาดว่าจะมีผู้ร่วมรับการฝึกอบรมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 300 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมรับการฝึกนอกเหนือจากจะได้รับการฝึกทักษะด้านต่าง ๆ จากครูฝึกแล้ว ยังได้รับทัศนคติ แนวความคิดที่พร้อมจะถ่ายทอดส่งต่อในการสร้างความปรองดองให้กับชุมชน หมู่บ้านของตนเองต่อไป