อุดรธานี – ร.13 พัน.1 ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก ม.ขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน  

 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูรและศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วย เพื่อขอข้อมูลในการจัดทำสื่อวีดีทัศน์สำหรับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณะนักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยในช่วงปี 2507-2519 ห้วงสงครามเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการตั้งสถานีวิทยุวิจัยและค้นคว้าภาคพื้นดินแห่งที่ 7 อุดรธานี เพื่อติดต่อสื่อสารกับหน่วยต่างๆ ทั่วภูมิภาค ค่ายทหารอเมริกันแห่งนี้มีชื่อว่า ค่ายรามสูร ปัจจุบันคือกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา แม้จะผ่านมาถึง 46 ปี ที่กองทัพสหรัฐนำกำลังพลและขนย้ายยุทโธปกรณ์กลับประเทศไปแล้ว แต่อาคารสถานที่ยังคงอยู่ และที่เด่นชัดที่สุดคือเสาเรดาร์ หรือเสาวิทยุ ที่ตั้งเรียงเป็นวงกลม จนถึงปัจจุบัน


จากการที่คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทำให้ได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณหน่วยทหารที่ได้ให้การต้อนรับและให้ความรู้ในการศึกษาดูงาน ในครั้งนี้เป็นอย่างดี


ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13