เลย (ชมคลิป) จัดยิ่งใหญ่เทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้ภูเรือ ครั้งที่ 30

 


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จ.เลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานเทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้ภูเรือ และเทศกาลดอกไม้เมืองหนาว ครั้งที่ 30 มี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมงานเป็นจำนวนมาก


นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรมนายอำเภอภูเรือ กล่าว จังหวัดเลย นับเป็นจังหวัดมีจุดเด่นคือเป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีเป็นของตนเอง เป็นเมืองที่มีสภาพภูมิอากาศที่ดี มีภูมิประเทศที่สวยงาม น่าอยู่ ประชาชนมีจิตใจเมตตา โอบอ้อมอารี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีศักยภาพโดดเด่นในด้านการท่องเที่ยว ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม การค้า การลงทุนและการเกษตรแบบผสมผสานที่หลากหลายอีกทั้ง ยังเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายไม้ดอก ไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอภูเรือ มีการส่งออกไปจำหน่ายยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ทำให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนอาชีพจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาดำเนินกิจกรรมการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ปีละ 270-300 ล้านบาท
จังหวัดเลยจึงมีแนวทางที่จะพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร ไม้ดอกไม้ประดับ โดยการพัฒนาสายพันธุ์ให้หลากหลายให้ตรงตามความต้องการของตลาด และเพื่อเป็นพัฒนาที่มีการเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1 และแผนพัฒนาจังหวัดเลย


จังหวัดเลยจึงได้กำหนดวาระการขับเคลื่อนของจังหวัดเลย ปี 2566 โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่จังหวัดเลย ให้เป็น : เมืองหลวงแห่งไม้ดอกไม้ประดับของประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขยายพื้นที่เพาะปลูกไปยังอำเภอที่มีศักยภาพเชื่อมโยงการตลาดและจัดหาช่องทางการตลาดรองรับ การขยายตัวที่มากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตร (ไม้ดอก -ไม้ประดับ) ของจังหวัดเลย ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดสามารถแข่งขันกับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยให้ได้มาตรฐาน สร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชนเพิ่มขึ้น อย่างยั่งยืนสืบไป


การจัดงานครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง สำนักงานเทศกาลศิลปะ สายหมอกและดอกไม้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว ครั้งที่ 30 อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 3 งบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอภูเรือ ทั้ง 7 แห่ง ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน ชมรมผู้ประกอบการอำเภอภูเรือ ภาคเอกชน และส่วน ราชการที่เกี่ยวข้อง

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย