(ชมคลิป) รองผู้ว่าฯเลย เปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566


ผ้สื่อข่าวรายงาน ที่บริเวณหน้าแขวงทางหลวงเลยที่1 (กม.0) ต.กุดป่อง อ,เมืองเลย จ.เลย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเลย โดยมี นายปรเมศวร์ ยศปัญญา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กู้ภัย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) บุคลากรแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ภาคเอกชน และประชาชนร่วมเดินขบวนรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ


นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนับว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนการสร้างจิตสำนึกร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและของทุกกระทรวง โดยกำหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็น “วาระแห่งชาติ “ซึ่งทุกหน่วยงานต้องให้ความสำคัญ และขับเคลื่อนภารกิจให้บังเกิดผลสำเร็จในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ผมขอให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่าย มูลนิธิ สมาคม อาสาสมัคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด การบูรณาการ การทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมใจของทุกหน่วย ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันดำเนินงานอย่างพร้อมเพรียง และจริงจังจะทำให้การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม


นายปรเมศวร์ ยศปัญญา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อรวมญาติ ทำบุญ หรือจัดกิจกรรมรื่นเริง รวมทั้งเดินทางท่องเที่ยวไปตามที่ต่าง ๆ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติ ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในประเทศเป็นจำนวนมากในแต่ละปี เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2566 และรณรงค์สร้างเสริมความตระหนัก และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนรู้จักการป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยทางถนน จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 และศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรภาคีเครือข่าย โดยดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 รวมระยะเวลา 7 วัน และระดับอำเภอทุกอำเภอ ใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ตามมาตรการ 5 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 3. ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4. มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 5. ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ


ทั้งนี้ จากการบูรณาการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเลย คาดหวังว่าจะลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนน และการสูญเสียชีวิตลงได้รวมทั้งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน สำหรับในปี 2566 ได้กำหนดเป้าหมายให้จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ลดลงไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง เสียชีวิตต้องไม่เกิน 6 ราย และบาดเจ็บต้องไม่เกิน 73 ราย และเกิดอุบัติเหตุทางถนนต้องไม่เกิน 71 ครั้ง

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย