กาฬสินธุ์ (ชมคลิป) จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดสัมพันธ์ชุมชนช่วงหน้าหนาว

 


โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยาร่วมกับเทศบาลตำบลนาจารย์ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติดสัมพันธ์ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนหลีกเลี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติด รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา ส่งเสริมการออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรงในช่วงหน้าหนาว


ที่สนามโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา ต.นาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติดสัมพันธ์ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยาร่วมกับเทศบาลตำบลนาจารย์ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อภาวนาพุทโธ บริษัท ห้างร้านและประชาชนร่วมกันจัดขึ้น โดยมีนางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา ประธานฝ่ายการจัดการแข่งขันกีฬา นางสาวผกาสรณ์ ศรีสว่างวงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาจารย์ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วม


นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานฝ่ายการจัดการแข่งขันกีฬา กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัย ยาเสพติดสัมพันธ์ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565 รู้ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และให้นักเรียนหลีกเลี่ยง ห่างไกลจากยาเสพติดและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งให้คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน มีความรักความ สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา และส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยการใช้กีฬาเป็นสื่อระหว่างคณะครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน


ด้านนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า วันนี้ทางโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในนี้ขึ้น เพื่อสร้างความรักความผูกพันและเป็นการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งเป็นที่หน้าชื่นชม ในการทำงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน และคณะกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อภาวนาพุทโธ เทศบาลตำบลนาจารย์ และชุมชน ที่มีความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันทำให้งานทุกอย่างจะสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์โดยเฉพาะความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายที่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อให้เด็กนักเรียน และประชาชนมีสุขพาพร่างกายแข็งแรงป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาว รวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด