หนองบัวลำภู (ชมคลิป) อบจ.หนองบัวลำภู จับมือกับ สสส.หนุน 35โครงการขับเคลื่อนสร้างสุขภาวะในพื้นที่

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายวีระ นิจไตรรัตน์ ผอ.สำนักสร้างสรรค์โอกาส สสส. และภาคีเครือข่าย 35 โครงการ จับมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยสำนักสร้างสรรค์โอกาสสร้างเสริมสุขภาวะ (สำนัก 6) ปฐมนิเทศโครงการ และลงนามสัญญาความร่วมมือขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพภายใต้แผนงานร่วมทุนสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

ดร.วุฒิพงษ์ฯนายก อบจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่าโครงการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพภายใต้แผนงานร่วมทุนสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เกิดจากความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และสำนักสร้างสรรค์โอกาสสร้างเสริมสุขภาวะ (สำนัก 6) สสส. ดำเนินการจัดสรรงบประมาณรวมกัน จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อนำไปกระจายโอกาสให้กับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู มีส่วนร่วมดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชานตามประเด็นปัญหาสุขภาวะของพื้นที่ ในการจัดทำข้อเสนอโครงการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เสนอให้คณะกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุนสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู พิจารณาสนับสนุน

ในขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ตระหนักและเห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าว จึงได้ให้การสนับสนุนและจัดทำแผนงานร่วมทุนสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2565-2566 เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร อาทิ ผู้สูงอายุ แม่บ้านเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปหลากหลายประเด็น อาทิ ประเด็นปัญหาสุขภาพในกลุ่มโรคเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง สารเสพติด สุขภาพจิต และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งจะได้ดำเนินงานตามโครงการที่ภาคีเครือข่ายเสนอมา รวม 35 โครงการและจะดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนวันที่ 15 ตุลาคม 2566

จากนั้น นายวีระ นิจไตรรัตน์ ผอ.สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) สสส. ได้ประชุมชี้แจงและการให้ความรู้กระบวนการทำงานสร้างเสริสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กับผู้รับผิดชอบโครงการ และพี่เลี้ยงโครงการ เพื่อขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพภายใต้แผนงานร่วมทุนสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ให้เป็นตามเจตนารมณ์ของโครงการต่อไป

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู