โครงการสัมมนา เรื่องสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ ห้องทับทิมสยาม5ชั่น5โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเรื่องสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมประจำปีงบประมา ณ พ . ศ . 2566 มีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการคือประการแรกเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือ5จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เช่น การให้กู้ยืมเงินการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนและประการสุดท้าย เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนซึ่งผู้เข้ารวมสัมมนาในวันนี้มีทั้งผู้แทนจากสถานประกอบกิจการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ โครงการสัมมนาจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฯแ ละกองทุน ฯด้งกล่าวแล้วยังจะได้รับองค์ความรู้ที่สำคัญอื่นๆ เพิ่มเติมอีกด้วยเพื่อได้รู้สิทธิประโยชน์จากกองทุนฯทั้งในเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับพนักงานของตนเองหรือให้บริการด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการประเมินความรู้ความสามารถในวิชาชีพ

ภาพ/ข่าว:ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี