กาฬสินธุ์ (ชมคลิป) ยุติธรรมกาฬสินธุ์เดินหน้าช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย ให้ความช่วยเหลือค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายจำเลยในคดีอาญาไตรมาสสุดท้ายของปี จำนวน 21 ราย วงเงิน 382,944 บาท พร้อมเดินหน้าจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำสถานีตำรวจ ตามนโยบายยุติธรรมเชิงรุก  สร้างสุขให้ประชาชน

ที่ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ (กพยจ.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  3 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 4/2565, คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด (กองทุนยุติธรรม) ครั้งที่ 10/2565  และคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย ครั้งที่ 10/2565 โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายประหยัด ไม้แพ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จ.กาฬสินธุ์ ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรม จ.กาฬสินธุ์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด กล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทั้ง 3 คณะดังกล่าว เพื่อให้ทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน การพิจารณาและให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรม โดยมีส่วนราชการกระบวนการยุติธรรม เช่น เรือนจำจังหวัด, อัยการจังหวัด, คุมประพฤติ, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, บังคับคดี, ยุติธรรมจังหวัด รายงานผลการดำเนินงานในรอบไตรมาสที่ผ่านมา

นายประหยัดกล่าวอีกว่า ในส่วนของสำนักงานยุติธรรม จ.กาฬสินธุ์ ที่ได้มีการดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชนทุกตำบลใน จ.กาฬสินธุ์ และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 10 ศูนย์ คือที่ ต.โพนงาม อ.กมลาไสย, ต.นามน อ.นามน,  ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด, ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก, ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง, ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์, ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์, ต.หนองแวง อ.สมเด็จ, ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ และ ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท โดยในปี 2566 มีเป้าหมายเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนให้ครบถ้วนทุกๆ อำเภอ และยังมีเป้าหมายจะจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำสถานีตำรวจทุกแห่ง ตามนโยบายยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน ของกระทรวงยุติธรรม

นายประหยัดกล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม ในส่วนของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย ให้ความช่วยเหลือค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายจำเลยในคดีอาญา  ซึ่งเป็นการพิจารณาไตรมาสสุดท้ายของปี ครั้งที่ 10/2565 มีเรื่องเข้าสู่การพิจารณา 21 เรื่อง ได้รับการพิจารณาจ่าย 12 เรื่อง วงเงิน 382,944 บาท รวมให้ความช่วยเหลือตลอดปี 2565 ผู้เสียหาย จำนวน 120 ราย จ่าย 68 ราย เป็นเงิน 3,065,344 บาท