สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯ เปิดรับสมัครผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ปี 2566 -2567 (วาระ 2 ปี)

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หอประชุมปทุมมณีเทวา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานีจำกัด ถนนเลี่ยงเมือง ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายปิยะ อุทธสิงห์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานีจำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 62/2565 แถลงข่าวว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 62ได้บริหารงานมาครบวาระ 2 ปีในปี 2565 นี้ เช่นเดียวกับผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ ที่อยู่มาครบ วาระ 2 ปี ก็จะต้องมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ ทุก 2 ปี ต่อครั้ง สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ชุดใหม่ ปี 2566 – 2567 เข้าไปทำหน้าที่แทนสมาชิกสหกรณ์ในปี 2566- 2567 นั้นได้กำหนดให้มีการรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก จำนวน 474 คน ในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 กำหนดวันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกในวันที่ 16 ธันวาคม 256 และจะประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายปิยะ อุทธสิงห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2566 ซึ่งจะมีการเลือกตั้งประธานกรรมการ และ เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ แทนตำแหน่งที่ว่าง อีก 7 เขต ๆ ละ 1 คน ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้กำหนดให้มีการรับสมัครตำแหน่ง ประธานกรรมการ และตำแหน่งกรรมการดำเนินการ แทนตำแหน่ง ที่ว่าง 7 เขต ในวันที่ 28-30 ธันวาคม 2565 เวลา 0830-1630 น. (ทุกวัน) ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัดและจะไปเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์ ซึ่งจะประชุมในวันที่ 25 มกราคม 2566 ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด จะได้รายงานผลการดำเนินงาน ที่ผ่านมา และ ขออนุมัติจ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนให้แก่ สมาชิกต่อไป
ทั้งนี้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 62 ได้ดำเนินงานตั้งแต่ ปี 2564 และจะครบวาระ 2 ปี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ขอขอบคุณสมาชิก ทุกท่าน เพื่อนร่วมงาน ทุกคน ที่ได้ช่วยเหลือในการบริหารงานสหกรณ์ให้ผ่านวิกฤตปัญหาข้อร้องเรียน จากผู้สูญเสียผลประโยชน์จากสหกรณ์ฯ และผ่าน พ้นอุปสรรคต่างๆ ในปี 2565 มาด้วยดี

จนทำให้สหกรณ์ฯมีความก้าวหน้ามาโดยลำดับ จนทำให้สหกรณ์ต่างๆ มาศึกษาดูงาน ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในเรื่องการจัดสวัสดิการ ให้แก่สมาชิก ด้วยเงินจำนวนมาก โดยสมาชิกสหกรณ์ฯที่เป็นข้าราชการที่เกษียณอายุในแต่ละปี จะได้รับเงินสวัสดิการจากสหกรณ์ฯ เช่นเงินสวัสดิการ ให้เปล่า จ่ายตามอายุการเป็นสมาชิกโดยจ่ายให้ปีละ 1,000 บาทสวัสดิการอื่น ๆ ประมาณ คนละ 30,000 -100,000 บาท เป็นต้น

ภาพ/ข่าว : (วิชิต) วัชรพล มีสวัสดิ์ อุบลราชธานี