หนองบัวลำภู – วิทวัสฯอดีตประธานสภา วชช. นั่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู อีกหนึ่งวาระ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุม ชั้น 2 (อาคารวิทยบริการ)วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู สภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ได้มีคำสั่งที่ 4/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 จำนวน 8 คน เนื่องจากชุดเดิมหมดวาระ ภายหลังมีคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จึงได้เชิญคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

โดยในที่ประชุมเห็นชอบให้นายไพรัช นุชิต ผู้อาวุโสในคณะกรรมการฯเป็นประธานการประชุมชั่วคราว เพื่อสรรหาประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู คนใหม่ตามข้อบังคับ และที่ประชุมเสียงส่วนมากมีมติและให้ความเห็นชอบเสนอ นายวิทวัส วทานิโยบล อดีตประธานสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู (คนที่ 5 สมัย พ.ศ.2557-2560 ) ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 31 ตค.65-30 ตค.69 (4 ปี) จากนั้นประธานฯคนใหม่ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ อนึ่ง สำหรับประธานสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู คนแรกได้แก่นายปรีชา รัตนสังข์ และคนปัจจุบันคือ ดร.มงกุฏ จำนงค์นิต

นายวิทวัส วทานิโยบล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู กล่าวว่าขอบคุณที่ได้รับความไว้วางใจในเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมกิจการของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู โดยก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งประธานสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ร่วมขับเคลื่อนภายใต้กรอบและแนวทางการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน พอมาถึงวันนี้ขอบคุณที่ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นคณะทำงานเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจการของวิทยาลัยชุมชน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู พ.ศ.2561 ที่ว่าด้วยบทบาทและหน้าที่

นายวิทวัสฯกล่าวว่าโดยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนแล้ว ยังอยากเห็นแนวทางการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ที่มีอยู่ให้เป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและเป็นที่สนใจของประชาชนที่อยากเข้ามาเรียนในวิทยาลัยชุมชน ทุกสาขาทั้งหลักสูตรระยะสั้นและตามที่หลักสูตรกำหนด และให้ความเห็นชอบให้วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เสนอแผนงาน/โครงการเข้าไปยังจังหวัดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากิจกรรมและผลงานของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ให้สมกับเป็นวิทยาลัยของปวงชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ต่อไป

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู