ร้อยเอ็ด – เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 การสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล(ชานอ้อย) เพื่อรับฟังและสร้างการรับรู้พร้อมตอบทุกคำถามด้านสิ่งแวดล้อม

 

ที่ศาลาอเนกประสงค์ อบต.สระบัว.อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความเห็น ครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการ/ประเมินทางเลือกโครงการโรงงานน้ำตาลเเละโรงงานไฟฟ้าชีวมวลบริษัทสมานฉันท์กรับใหญ่จำกัด โดยมีประชาชนในพื้นที่รัศมีห่างจากโครงการ 3-5 กิโลเมตรในอ.ปทุมรัตต์เเละอ.พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสารคาม ราว1,000 คนร่วมประชุม ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านบัวขาว และ ภ.จว.ร้อยเอ็ดอย่างเต็มที่ เพื่อป้องกันมือที่สามมาปั่นป่วน หรือก่อความวุ่นวาย มีการคัดกรองและสแกนคิวอาร์โค๊ทอย่างเป็นระบบ

นายเกียรติชาย อุนวัฒนนุกูล กรรมการบริษัท สมานฉันท์กลับใหญ่ จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทได้รับหนังสือรับรองในการอนุญาตตั้งโรงงานน้ำตาล ที่มีกำลังการผลิต 24,000 ตันอ้อย/วัน จากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)ที่ อก .0604/323 ลงวันที่ 11 ก.พ.2564 ตั้งอยู่ที่ ต.โนนสวรรค์อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด และจะจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่ใช้ชานอ้อยจากโรงงานน้ำตาลเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน เพื่อใช้งานในโรงงานน้ำตาล ซึ่งประเภทโครงการ กิจการหรือการกำหนดการ (อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำตาลและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนทุกประเภท)เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนพิเศษ 3 ง ลงวันที่ 4 ม.ค. 2562 ในขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้าง เพื่อประกอบกิจการหรือในขั้นตอนขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณี เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)เพื่อพิจารณาให้ความเห็นตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ 2561 โดยมอบหมายให้บริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อรักษาและจัดทำรายงาน ในการนี้เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการรับข้อมูลข่าวสารโครงการ และร่วมให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อการศึกษา และทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริษัท และบริษัทที่ปรึกษาจึงกำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย)ของบริษัท สมานฉันกรับใหญ่ จำกัด ครั้งที่ 1 ขึ้น ในวันที่ 17 พ.ย. 2565


ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ มีผู้ชุมนุมคัดค้านโรงงานน้ำตาล/โรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งใน เเละนอกพื้นที่จำนวนหนึ่งมาร่วมประชุมคัดค้านโครงการ ด้วย เเต่ไม่มีเหตุการณ์รุนเเรงใด เกิดขึ้น เพราะบริษัทเทคนิคสิ่งเเวดล้อมไทยจำกัด เเละตัวเเทนผู้บริหารโรงงานได้เชิญตัวเเทนผู้คัดค้าน ให้ส่งตัวเเทนเข้าร่วมเสนอแนวคิด ความคิดเห็นต่างๆ เพื่อรับฟังและตอบคำถาม ทุกปัญหาทุกข้อเสนอแนะ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความราบรื่น เเม้ในช่วงตั้งคำถามเเกนนำผู้คัดค้านได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ/การกระทบวิถีชีวิตชุมชนว่าจะดำเนินการอย่างไร

ด้านตัวเเทนโรงงานยืนยันว่าจะดำเนินการตาม พรบ.ส่งเสริมเเละรักษาคุณภาพสิ่งเเวดล้อมแห่งชาติ(ฉบับที่สอง)พศ.2561 ทุกประการ เเละเปิดพื้นที่ให้มีตัวเเทนชาวบ้าน ในรัศมีที่โรงงานตั้งอยู่ มาร่วมเป็นกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าตรวจสอบโครงการได้หากเกิดปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นในอนาคต