หนองคาย(ชมคลิป) ทม.หนองคาย ทำประชาคมเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ทม.หนองคาย ทำประชาคมเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2/2565 เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน ในการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการตัดสินใจของรัฐ

วันที 27 ต.ค.65 ที่ ห้องประชุมหนองคายคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานเปิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2/2565 เพื่อ พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลเมืองหนองคาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๕ การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติ


ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ของเทศบาลเมืองหนองคาย


พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ของเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับ ประชาคม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อลดความขัดแย้งจากการตัดสินใจของรัฐ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ประชาชน และเพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด มีประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง ให้ความสนใจ เข้าร่วมจำนวนมาก

:ภาพข่าวพันธลภ(ฤาษีลภ) แสงทอง- ปชส.ทม. หนองคาย
#หนองคาย “เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน”